Ny veterinärvårdslag preciserar kommunernas skyldigheter att ordna veterinärtjänster

25.5.2022 14.33
JSM
Kissaa nukutetaan Helsingin eläinsairaalassa.
Regeringen föreslår att den gällande veterinärvårdslagen upphävs och ersätts med en ny lag. Syftet med veterinärvårdslagen är att säkerställa att det i hela landet finns tillgång till sådana veterinärtjänster på basnivå som är centrala för djurs hälsa och välfärd och folkhälsan. Enligt lagen är kommunerna skyldiga att ordna sådana tjänster. Med undantag för några stora städer ordnar kommunerna veterinärtjänster i samarbete med andra kommuner inom samarbetsområdena för miljö- och hälsoskyddet.

Regeringen satsar på försörjningsberedskapen och den gröna omställningen

25.5.2022 13.40
JSM
Regeringen har i sin andra tilläggsbudgetproposition för 2022 beslutat att satsa betydligt på helheter som stöder jordbrukets försörjningsberedskap och den gröna omställningen. Tilläggsfinansiering anvisas också för tryggande av fiskerinäringens försörjningsberedskap, för konditionsbedömning av enskilda vägar och broar, för åtgärder för att aktivera väglagen samt för ersättning av rovdjursskador på ren.

Skärpta bestämmelser om saxar för små rovdjur föreslås – förordningsförslag på remiss

24.5.2022 15.41
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet har berett ett förslag till förordning om användning av saxar avsedda för fångst av små rovdjur. Avsikten med förordningsförslaget är att säkerställa att användningen av saxar inte medför fara för andra djur än de som får fångas med dem.

Företag inom livsmedelsbranschen ska få fler riskhanteringsverktyg

23.5.2022 15.14
JSM
Samhällets stabilitet skapas av många olika faktorer. En av dem är livsmedelssektorns funktionsförmåga. Den bästa beredskapen är ett livsmedelssystem som fungerar enligt hållbara principer och under normala förhållanden utvecklar sin totala hållbarhet och säkerhet och sörjer för sin risk- och kontinuitetshantering. Det skapar grunden för att verksamheten kan fortgå också i eventuella krissituationer.

Nya arter fogades till EU:s förteckning över invasiva främmande arter

20.5.2022 15.22
JSM
Skärmbild: vieraslajit.fi
EU:s förteckning över invasiva främmande arter kompletterades den 19 maj 2022 efter att medlemsstaterna hade fattat beslut om det. I förteckningen, som tidigare innehöll 66 arter, finns nu sammanlagt 88 arter. Att importera, sälja, föda upp, odla eller använda de arter som finns upptagna i förteckningen eller att släppa ut dem i naturen är förbjudet i hela EU.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information