Genomförandeplan: Internationaliseringen av livsmedelssystemet är en stark tillväxtberättelse som bygger på samarbete vahva kasvutarina

2.12.2022 10.12
MMM
Den 2 december offentliggjordes en genomförandeplan för internationaliseringen av det finländska livsmedelssystemet. Den hade beställts av diskussionsforumet Gemensamt matbord. Planen bygger i hög grad på att samarbetet, utbildningen och matkulturen stärks.

Europeiska kommissionen lade fram ett förslag till förordning om intyg över koldioxidupptag för att kunna nå nettonollutsläpp

30.11.2022 16.18
MMM TEM YM
Europeiska kommissionen lade den 30 november fram ett förslag till förordning om intyg om koldioxidupptag. Med koldioxidupptag avses att avlägsna koldioxid från atmosfären både med tekniska metoder och genom kolinlagring i markanvändningssektorn, dvs. jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen. Syftet med intygssystemet är att skapa en referensram för kvantifiering av koldioxidupptag samt handel med och hantering av koldioxidenheter i EU:s medlemsstater.

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett projekt för skogspartnerskap 

24.11.2022 15.43
MMM
Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett europeiskt projekt för skogspartnerskap i syfte att främja forskningssamarbetet inom skogssektorn. Syftet med Europeiska skogsinstitutets fyraåriga projekt EUFORE (European Forest Research and Innovation Ecosystem) är att göra bedömningar om och dra upp riktlinjer för forsknings-, utvecklings- och innovationsbehoven inom skogssektorn samt erbjuda en plattform för att stärka det europeiska samarbetet. Projektet är en del av Horisont Europa, som är EU:s program för finansiering av forskning och innovation.

Nivåerna för EU:s arealbaserade direktstöd 2022 har preciserats

1.12.2022 14.03
MMM
Statsrådet fastställde den 1 december enhetsnivåerna för den första betalningsposten av de arealbaserade jordbrukarstöd för 2022 som helfinansieras av EU. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 9 december 2022.

Regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älv överlämnades till riksdagen

17.11.2022 13.25
MMM
En regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag under 2023 överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 17 november 2022. Förbudet mot laxfiske föreslås för att laxbestånden i Tana älv ska ha möjlighet att återhämta sig.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information