Jord- och skogsbruksministeriet utvecklar sin statsunderstödsverksamhet och tar i bruk nya digitala tjänster

2.10.2023 15.13
MMM
Jord- och skogsbruksministeriet börjar publicera utlysningar av statsunderstöd i den nya tjänsten Sokunderstod.fi från och med den 1 oktober 2023. Utöver utlysningar tas den nya digitala tjänsten stegvis i bruk under 2024 för skötsel av statsunderstödsärenden. Syftet med reformen är att förbättra effektiviteten i statsunderstödsverksamheten och göra serviceprocessen smidigare.

Förvaltningsplanen för skogsrenstammen har publicerats – den ursprungliga arten ska skyddas

2.10.2023 12.16
MMM
Skogsvildren och kalven i Lauhanvuori vanbekantgård i juni 2022.
Foto: Milla Niemi / Forststyrelsen
De viktigaste målen för förvaltningsplanen för skogsrenstammen är att bevara och stärka skogsrenstammen och att förena delstammarna i Suomenselkä och Kajanaland. Den uppdaterade förvaltningsplanen har publicerats på fredag den 29 september 2023.

Skogsministrarnas uttalande: För att skogsbruket ska vara hållbart i alla avseenden förutsätts att de lokala förhållandena beaktas 

27.9.2023 15.19
MMM
Peter Kullgren, Sari Essayah, Irena Šinko, Norbert Totschnig
Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah deltog i ministermötet för gruppen For Forest för skogrika EU-länder i Italien den 25–26 september. De ministrar som ansvarar för skogsbruket i Österrike, Slovenien, Sverige och Finland undertecknade vid mötet ett uttalande om EU:s skogspolitik. 

Stödnivåerna för växthusproduktion i Södra Finland har fastställts för 2023

21.9.2023 16.36
MMM
Regeringen fastställde i dag storleken på stödet för växthusproduktion i Södra Finland för 2023. När det gäller det nationella stödet för växthusproduktion i Södra Finland kan stöd betalas ut för sammanlagt cirka 9,33 miljoner euro.

Europeiska ekodagen firas för andra gången

19.9.2023 8.00
MMM
Europeiska unionens dag för ekologisk produktion firas på många sätt i EU den 23 september. Festligheterna fortsätter den 25 september då jord- och skogsbruksministeriets personal får ta del av en ekologisk frukost. Även personalen vid Europeiska kommissionens representation i Finland, Statens näringsdelegation och representanter för ProLuomu ry och Förbundet för Ekologisk Odling rf är inbjudna.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information

Ministeriet och förvaltningsområde

Ministeriet

Ministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. I lagstiftningsarbetet utgör ministeriet en del av statsrådet och av beslutsfattandet i Europeiska unionen.

Mer information

Förvaltningsområde

Förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omspänner jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel och fiskerihushållning. Ministeriet har också hand om viltvård och renskötsel, nyttjande av vattenresurser och lantmäteri.

Mer information

Minister

Sari Essayah
Sari Essayah
Jord och skogsbruksminister