Betoning på tryggad livsmedelsförsörjning och försörjningsberedskap i jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag

5.8.2022 12.26
MMM
Jord- och skogsbruksministeriet budgetförslag för 2023 betonar särskilt ministeriets grundläggande uppgifter, såsom att trygga livsmedelsförsörjningen, försörjningsberedskapen och vattenförsörjningen. Det föreslås också betydande satsningar på projekt som främjar den gröna omställningen och naturens mångfald.

Tillgången till stubbehandlingsmedel har förbättrats: ordinarie bestämmelser om bekämpning av rotticka träder åter i kraft den 15 augusti

4.8.2022 11.26
MMM
Foto: Johanna Kleemola, Skogscentralen
Skyldigheten att bekämpa rotticka lindrades temporärt i maj 2022, eftersom tillgången till stubbehandlingspreparat hade blivit osäker på grund av Rysslands krig mot Ukraina och de påföljande sanktionerna. Nu råder det inte längre osäkerhet kring tillgången till behandlingspreparat, och därför kan bekämpningsskyldigheten återinföras från och med den 15 augusti 2022.

Finlands färdigställda CAP-plan har lämnats till Europeiska kommissionen

22.7.2022 11.18
MMM
Finlands färdigställda CAP-plan lämnades till Europeiska kommissionen den 20 juli 2022. CAP-planen och svaren på kommissionens kommentarer om CAP-planen finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Regionala och kommunala aktörer efterlyser tydlighet i den nationella planen för anpassning till klimatförändringar och stöd för lokal anpassning

14.7.2022 14.52
MMM
Ett foto av landsbygden på sommaren med ett kännetecke av KISS2030.
Den nationella planen för anpassning till klimatförändringar förnyas i år, och den kommer att styra Finlands anpassningsåtgärder fram till 2030. Beredningen har gjorts och sker fortsättningsvis i bred växelverkan med olika intressegrupper. Diskussioner fördes med de regionala och kommunala aktörerna den 20 juni.

Ny lag om gödselmedel träder i kraft den 16 juli 2022

12.7.2022 13.00
MMM
Republikens president har stadfäst en ny lag om gödselmedel, som träder i kraft den 16 juli 2022. Genom lagen har man i lagstiftningen om gödselmedel fört in de ändringar som EU:s förordning om gödselprodukter och de nationella behoven förutsätter. Reformen av EU:s förordning om gödselprodukter har samband med EU:s paket för cirkulär ekonomi, och dess syfte är att främja marknaden för organiska återvunna näringsämnen. Den reviderade lagen innehåller också bestämmelser om nya verktyg för tillsynen.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information