Skogshönspopulationerna är starka i norra och östra Finland – proposition on längre jakttider på remiss

12.8.2022 14.30
Ministry of Agriculture and Forestry
Skogshönspopulationerna är mycket starka på flera håll i landet. Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att de längsta jakttiderna enligt jaktförordningen ska tillämpas i stora delar av landet under höstens jaktsäsong. Man kan lämna utlåtanden om förslaget fram till den 18 augusti.

Europeiska kommissionen godkände Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021–2027

10.8.2022 13.25
Ministry of Agriculture and Forestry
Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens (EHFVF) nya programperiod inleds i september efter att kommissionen den 3 augusti 2022 godkände Finlands program för 2021–2027. Den offentliga finansieringen för programmet uppgår till cirka 140 miljoner euro och omfattar hela Finland inklusive Åland.

Betoning på tryggad livsmedelsförsörjning och försörjningsberedskap i jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag

5.8.2022 12.26
Ministry of Agriculture and Forestry
Jord- och skogsbruksministeriet budgetförslag för 2023 betonar särskilt ministeriets grundläggande uppgifter, såsom att trygga livsmedelsförsörjningen, försörjningsberedskapen och vattenförsörjningen. Det föreslås också betydande satsningar på projekt som främjar den gröna omställningen och naturens mångfald.

Regionala och kommunala aktörer efterlyser tydlighet i den nationella planen för anpassning till klimatförändringar och stöd för lokal anpassning

14.7.2022 14.52
Ministry of Agriculture and Forestry
Ett foto av landsbygden på sommaren med ett kännetecke av KISS2030.
Den nationella planen för anpassning till klimatförändringar förnyas i år, och den kommer att styra Finlands anpassningsåtgärder fram till 2030. Beredningen har gjorts och sker fortsättningsvis i bred växelverkan med olika intressegrupper. Diskussioner fördes med de regionala och kommunala aktörerna den 20 juni.

Ny lag om gödselmedel träder i kraft den 16 juli 2022

12.7.2022 13.00
Ministry of Agriculture and Forestry
Republikens president har stadfäst en ny lag om gödselmedel, som träder i kraft den 16 juli 2022. Genom lagen har man i lagstiftningen om gödselmedel fört in de ändringar som EU:s förordning om gödselprodukter och de nationella behoven förutsätter. Reformen av EU:s förordning om gödselprodukter har samband med EU:s paket för cirkulär ekonomi, och dess syfte är att främja marknaden för organiska återvunna näringsämnen. Den reviderade lagen innehåller också bestämmelser om nya verktyg för tillsynen.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information