Minister Kurvinen: en levande landsbygd utgör grunden för försörjningsberedskapen i hela landet

13.5.2022 11.51
MMM
Antti Kurvinen.
Landsbygdspolitiska rådet sammanträdde den 10 maj under ledning av sin nya ordförande, jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen. I sitt öppningstal betonade Kurvinen betydelsen av en levande landsbygd som grund för beredskapen och försörjningsberedskapen i hela landet.

Stödnivån höjs och stödvillkoren lindras för vård av ungskog den 1 juni

12.5.2022 13.14
MMM
Ung björkskog med små granar därtill
Stödet för vård av ungskog höjs den 1 juni 2022 till 450 euro per hektar, om det samlas ihop klenträd i samband med skogsvården. Även villkoren för att få stöd lindras. Målet med ändringarna är att uppmuntra skogsägare att utföra vård av ungskog och att samla ihop klenträd i samband med det. Beslut om dessa ändringar fattades av statsrådet den 12 maj 2022.

Fiskebestämmelser för fiske av annan fisk än lax i Tana älv har godkänts

5.5.2022 15.56
MMM
Kuva: Jaakko Vähämäki
De ändringar i bestämmelserna om fiske i Tana älv denna sommar som överenskommits med Norge har fastställts genom en förordning av statsrådet. De bestämmelser som man nu har enats om gäller fiske av andra arter än lax. En proposition som gäller ett förbud mot laxfiske är för närvarande under behandling i riksdagen. Statsrådets förordning träder i kraft den 6 maj 2022.

Skyldigheten att bekämpa rotticka lindras temporärt på grund av problem med tillgången på urea

5.5.2022 13.40
MMM
Tuore kanto, johon on levitetty ureaa
Enligt lagen om bekämpning av skogsskador ska spridning av rotticka bekämpas i samband med sommaravverkning genom att färska stubbar på barrträdsdominerade avverkningsområden behandlas med antingen urea eller något annat bekämpningsmedel. På grund av sanktionerna mot Ryssland är dock tillgången till urea osäker i nuläget, och bekämpningsskyldigheten lindras därför temporärt från och med den 6 maj 2022.

Uppgifter om gödselhantering kan bidra till ökad klimatmedvetenhet inom jordbruket

6.4.2022 12.00
MMM
I april 2022 genomför Naturresursinstitutet för första gången sedan 2013 en enkät om gödselhanteringen på husdjursgårdar. Det finns ett stort behov av att uppdatera informationen.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information