Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett projekt för skogspartnerskap 

24.11.2022 15.43
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett europeiskt projekt för skogspartnerskap i syfte att främja forskningssamarbetet inom skogssektorn. Syftet med Europeiska skogsinstitutets fyraåriga projekt EUFORE (European Forest Research and Innovation Ecosystem) är att göra bedömningar om och dra upp riktlinjer för forsknings-, utvecklings- och innovationsbehoven inom skogssektorn samt erbjuda en plattform för att stärka det europeiska samarbetet. Projektet är en del av Horisont Europa, som är EU:s program för finansiering av forskning och innovation.

Jord- och skogsbruksministeriet inleder en utredning om förvaltningen av stammen av vitsvanshjort

23.11.2022 9.04
JSM
Det ska inledas en utredning där vitsvanshjortens roll bedöms ur olika synvinklar. I utredningen hörs berörda gruppers synpunkter på regleringen och förvaltningen av stammen samt om mål och utvecklingsbehov med tanke på viltvården, naturvården, den biologiska mångfalden samt matkulturen och turismen.

Beslut om klimatarbetet inom jordbruket vid klimatmötet COP27

21.11.2022 13.45
JSM MM
Tulviva pelto Suomessa
Vid klimatmötet COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten var målet i fråga om jordbruket att slutföra arbetet enligt arbetsplanen Koronivia Joint Work on Agriculture från 2017 och att komma överens om det framtida klimatarbetet inom jordbruket under FN:s klimatkonvention.

Regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älv överlämnades till riksdagen

17.11.2022 13.25
JSM
En regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag under 2023 överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 17 november 2022. Förbudet mot laxfiske föreslås för att laxbestånden i Tana älv ska ha möjlighet att återhämta sig.

Minister Antti Kurvinen deltar i OECD-möte där man söker lösningar på de globala livsmedelssystemens utmaningar

2.11.2022 15.00
JSM
OECD-ländernas jordbruksministrar samlas i slutet av denna vecka i Paris i ett läge där livsmedelstryggheten står högre upp på den världspolitiska agendan än på länge. Frågan om livsmedelssystemens hållbarhet har varit kritisk redan tidigare på grund av klimatförändringarna, men pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har gjort den ännu mer angelägen för världens ledare.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information