Fem miljoner euro i stöd till företag inom fiskerinäringen

29.9.2022 13.17
JSM
Den 29 september 2022 utfärdade statsrådet en förordning där det föreskrivs om stöd som ska betalas till företag inom fiskerinäringen på grund av den försämrade ekonomiska situation som följt av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. För genomförandet av stödordningen har det reserverats sammanlagt fem miljoner euro som en del av det stödpaket på 300 miljoner euro som regeringen har beslutat att rikta till den inhemska livsmedelsproduktionen.

Regeringens proposition med förslag till lag om djurvälfärd lämnades till riksdagen

22.9.2022 15.30
JSM
Statsrådet har i dag lämnat en proposition med förslag till lag om djurvälfärd till riksdagen. Den nya lagen ska ersätta den gällande djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Lagförslaget grundar sig på det tidigare förslaget från 2018. För att motverka valpfabriksverksamhet och reglera handeln med hundar och katter föreslås ett förbud mot införsel och nya bestämmelser om innehållet i försäljningsannonser. Helt nytt är att kirurgisk kastrering av grisar ska frångås under en övergångsperiod. Förslaget innehåller också begränsningar som gäller bland annat båsladugårdar och grishäckar.

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen: Mer handlingsutrymme för medlemsländerna i EU:s förslag till förordning om förbättring av naturens tillstånd

22.9.2022 15.07
JSM
Kuva suojärvestä
Det förslag till förordning om restaurering av natur, det vill säga den så kallade förordningen om förbättring av naturens tillstånd, som Europeiska kommissionen lade fram i juni 2022 har nu förelagts riksdagen. Statsrådets ståndpunkter till kommissionens förslag beskrivs i U-skrivelsen som lämnades till riksdagen den 22 september 2022.

Projektfinansiering har utlysts för samarbetsnätverk som tryggar skogarnas biologiska mångfald

19.9.2022 10.00
JSM MM
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har gemensamt utlyst finansiering i syfte att stärka det regionala samarbetet kring tryggandet av skogarnas biologiska mångfald. Ansökningar om finansiering ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 15 november 2022. Nätverksprojekten främjar det praktiska genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och bidrar till att dess mål nås.

Den parlamentariska gruppen för utvärdering av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter inledde sin verksamhet

13.9.2022 10.46
JSM
Utvärderingsgruppen är tillsatt av regeringen och har som mål att undersöka olika sätt att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar och matproduktionen i Finland i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information