Marken – källan till mat, rent vatten och biologisk mångfald

5.12.2022 10.50
JSM
Kastemato mullassa
I dag den 5 december uppmärksammas markens dag. Temadagen är ett initiativ från FN, och syftet med den är att berätta om markens betydelse för mänskligheten och att öka kännedomen om marken och jorden, hur den fungerar och vilka ekosystemtjänster den bidrar med.

Genomförandeplan: Internationaliseringen av livsmedelssystemet är en stark tillväxtberättelse som bygger på samarbete vahva kasvutarina

2.12.2022 10.12
JSM
Den 2 december offentliggjordes en genomförandeplan för internationaliseringen av det finländska livsmedelssystemet. Den hade beställts av diskussionsforumet Gemensamt matbord. Planen bygger i hög grad på att samarbetet, utbildningen och matkulturen stärks.

Europeiska kommissionen lade fram ett förslag till förordning om intyg över koldioxidupptag för att kunna nå nettonollutsläpp

30.11.2022 16.18
ANM JSM MM
Europeiska kommissionen lade den 30 november fram ett förslag till förordning om intyg om koldioxidupptag. Med koldioxidupptag avses att avlägsna koldioxid från atmosfären både med tekniska metoder och genom kolinlagring i markanvändningssektorn, dvs. jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen. Syftet med intygssystemet är att skapa en referensram för kvantifiering av koldioxidupptag samt handel med och hantering av koldioxidenheter i EU:s medlemsstater.

Nivåerna för EU:s arealbaserade direktstöd 2022 har preciserats

1.12.2022 14.03
JSM
Statsrådet fastställde den 1 december enhetsnivåerna för den första betalningsposten av de arealbaserade jordbrukarstöd för 2022 som helfinansieras av EU. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 9 december 2022.

Regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älv överlämnades till riksdagen

17.11.2022 13.25
JSM
En regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag under 2023 överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 17 november 2022. Förbudet mot laxfiske föreslås för att laxbestånden i Tana älv ska ha möjlighet att återhämta sig.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information