En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tillsatts för att bereda lagstiftning om en avgift för ändrad markanvändning

3.10.2022 14.06
JSM MM
Genom en avgift för ändrad markanvändning vid byggande och åkerröjning vill man minimera avskogning och växthusgasutsläpp. Avsikten är att en arbetsgrupp av tjänstemän ska utarbeta ett utkast till proposition med lagförslag som kan sändas på remiss första veckan i april 2023.

Topi Heinänen blir ny specialmedarbetare till jord- och skogsbruksministern

29.9.2022 16.19
JSM
Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen har utsett juris magister, vicehäradshövding Topi Heinänen till sin specialmedarbetare. Han tillträder uppgiften den 3 oktober och kommer då att ansvara för klimat-, vattenhushållnings- och kommunikationsfrågor. Före uppdraget som specialmedarbetare var Topi Heinänen juridisk expert hos Centerns riksdagsgrupp. Tidigare har Heinänen arbetat som advokat.

Fem miljoner euro i stöd till företag inom fiskerinäringen

29.9.2022 13.17
JSM
Den 29 september 2022 utfärdade statsrådet en förordning där det föreskrivs om stöd som ska betalas till företag inom fiskerinäringen på grund av den försämrade ekonomiska situation som följt av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. För genomförandet av stödordningen har det reserverats sammanlagt fem miljoner euro som en del av det stödpaket på 300 miljoner euro som regeringen har beslutat att rikta till den inhemska livsmedelsproduktionen.

Projektfinansiering har utlysts för samarbetsnätverk som tryggar skogarnas biologiska mångfald

19.9.2022 10.00
JSM MM
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har gemensamt utlyst finansiering i syfte att stärka det regionala samarbetet kring tryggandet av skogarnas biologiska mångfald. Ansökningar om finansiering ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 15 november 2022. Nätverksprojekten främjar det praktiska genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och bidrar till att dess mål nås.

Den parlamentariska gruppen för utvärdering av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter inledde sin verksamhet

13.9.2022 10.46
JSM
Utvärderingsgruppen är tillsatt av regeringen och har som mål att undersöka olika sätt att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar och matproduktionen i Finland i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information