Ändringar i EU:s produktionskopplade djurbidrag 2022

27.1.2022 13.44
JSM
På grund av EU:s nya anvisningar är jord- och skogsbruksministeriet tvunget att göra vissa ändringar i de produktionskopplade djurbidragen i år. Dessa ändringar inverkar på bidragsansökan och bidragsgrunderna. Ansökan om nationella djurbaserade stöd och programbaserade ersättningar för djur som medfinansieras av EU fortsätter som förut, och detta påverkar inte grunderna för att fastställa dem.

Finland får börja exportera fjäderfäkött till Sydkorea

21.1.2022 11.58
JSM
Sydkorea har godkänt import av fjäderfäkött från Finland. Finland och Sydkorea har kommit överens om exportvillkoren och det djurhälsointyg som används vid exporten. Sydkorea meddelade i dag att exporten från de exportanläggningar som landet godkänt kan inledas omedelbart. Exporttillståndet gäller också olika slaktbiprodukter som kan användas som livsmedel, såsom tår och muskelmage.

Nästan 180 bybutiker fick stöd

12.1.2022 8.50
JSM
Stödområdet omfattar alla landskap i Fastlandsfinland. Stödet stärker landsbygdens livskraft och förbättrar tillgången till tjänster.

Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2022

27.1.2022 14.01
JSM
Regeringen fattade i dag den 27 januari beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2022. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.

Förordningen om identifiering och registrering av djur träder i kraft

24.1.2022 10.28
JSM
Förordningen som börjar gälla den 24 januari kompletterar lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021). Förordningen specificerar vissa nationella åtgärder och ger möjlighet att använda det nationella handlingsutrymmet som den nya EU-lagstiftningen medför.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information