Det föreslås att siktanordningar för nattskytte ska tillåtas vid jakt på vildsvin

1.12.2023 15.27
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet har sänt utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen på remiss. Målet är att underlätta jakt på vildsvin, göra det lättare att ha kontroll över vildsvinsstammen och minska risken för spridning av afrikansk svinpest.

Stödnivåerna och villkoren för EU:s jordbruksstöd har fastställts för ansökningsåret 2023

30.11.2023 14.05
JSM
Statsrådet fastställde stödnivåerna och villkoren för 2023 för det grundläggande inkomststödet, omfördelningsinkomststödet, inkomststödet för unga jordbrukare, stödet för miljösystem för åtgärden mångfaldsväxter och bidragen för stärkelsepotatis och specialväxter. Livsmedelsverket börjar betala ut stöd och bidrag i december och i den första betalningsposten betalas cirka 95 procent av dessa stöd.

Fortstyrelsen inleder auktioner på stora vindkraftsprojekt

23.11.2023 13.30
ANM JSM MM
illustration, Forststyrelsen
Statsrådet fattade den 23 november 2023 ett principbeslut om att inleda  auktionsförfaranden för fem havsbaserade vindkraftsområden på Finlands allmänna vattenområde.

JSM Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer nödvändiga för att skydda människor

22.11.2023 15.36
Jord- och skogsbruksministeriet bestrider Finlands Pälsuppfödares Förbunds åsikt (pressmeddelande den 17 november 2023) om att åtgärderna för att utrota aviär influensa hos pälsdjur är oskäliga och överdimensionerade.

Finlands viltcentrals avgifter för beslut om dispenser, licenser och tillstånd sänks

16.11.2023 8.52
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning om avgifterna 2024 och 2025 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter. Genom förordningen sänks de avgifter som viltcentralen tar ut för sina beslut. Avgifterna för jaktvårdsföreningarna förblir oförändrade.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information

Ministeriet och förvaltningsområde

Ministeriet

Ministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. I lagstiftningsarbetet utgör ministeriet en del av statsrådet och av beslutsfattandet i Europeiska unionen.

Mer information

Förvaltningsområde

Förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omspänner jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel och fiskerihushållning. Ministeriet har också hand om viltvård och renskötsel, nyttjande av vattenresurser och lantmäteri.

Mer information

Minister

Sari Essayah
Sari Essayah
Jord och skogsbruksminister