Helmi-programmet – den biologiska mångfalden tryggas genom samarbete 

Helmi-programmet är jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma program för att stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Programmet bidrar samtidigt till att bromsa klimatförändringarna och främja vår anpassning till dem. 

Helmi-programmet innehåller över 40 åtgärder, och jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ansvarar för genomförandet av dem. I genomförandet deltar organisationer inom ministeriernas förvaltningsområden och andra aktörer, såsom kommuner, civilsamhällesorganisationer, föreningar och lokala grupper.

Åtgärder vidtas både inom och utanför skyddsområdena. I Helmi-programmet ser man på olika livsmiljöer och deras behov av restaurering och vård som omfattande helheter och som ett samarbete mellan flera aktörer. Iståndsättnings- och vårdåtgärderna fokuseras på ett sådant sätt att de är så verkningsfulla som möjligt med tanke på den biologiska mångfalden. Åtgärderna i programmet baserar sig på frivillighet bland markägarna.

Vid jord- och skogsbruksministeriet genomförs Helmi-programmet bland annat genom Sotka-projektet, Metso-programmet och Finlands CAP-program. Sotka-projektet går ut på att anlägga våtmarker, bygga ett nätverk av rastplatser, iståndsätta myrar och avrinningsområden samt bekämpa främmande rovdjur.  Metso-programmet är ett program för att skydda skogar och genomföra naturvård. Största delen av Helmi-programmets mål för vårdbiotoper genomförs genom CAP-planen.

Läs mer om skydd av skogar, skydd av myr- och torvmarker och biologisk mångfald.
 

Ambitiösa mål för Helmi-programmet

Våren 2021 fattade statsrådet beslut om Helmi-programmets mål, som sträcker sig till 2030. Programmet innehåller 40 åtgärder för att påskynda restaureringen, vården och skyddet av olika livsmiljöer. Livsmiljöprogrammet Helmi är en viktig helhet av åtgärder i arbetet för att stoppa utarmningen av naturen i Finland (Livsmiljöprogrammet Helmi 2021–2030: Statsrådets principbeslut)

Målen för Helmi-programmet är att

 • skydda 60 000 hektar myrmark 
 • skydda skogar genom METSO-programmet; ett mål med METSO-programmet är att det ska ingås avtal om miljöstöd och utföras naturvårdsarbete på 82 000 hektar ekonomiskog före utgången av 2025 (i Helmi-programmet ställs det inte upp nya mål för överlappande insatser i och med att METSO-programmet fortsätter 2021–2025) 
 • iståndsätta och vårda 200 särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet (SPA-områden) och andra värdefulla fågelvattenområden i skyddsområdesnätverket samt inrätta och iståndsätta 500 kvalitativa fågelvåtmarker utanför nätverket
 • utöka arealen av vårdbiotoper till 52 000 hektar och garantera en högklassig vård av dem 
 • iståndsätta 600 km bäckar, 1 050 källor och källområden samt 80 stycken flador och glon
 • iståndsätta strandnatur på 200 ställen.

Arbetet inom Helmi-programmet har fått en god start

Helmi-programmet inleddes 2020 genom att man utarbetade åtgärdsplaner, genomförde utredningar och inventeringar samt vidtog skydds-, iståndsättnings- och restaureringsåtgärder. Under 2020 gjordes bland annat följande:

 • 5 578 hektar myrmark skyddades (frivilligt skydd och restaurering av myrar).
 • Åtgärder vidtogs för att iståndsätta cirka 20 fågelvatten, och dessutom gjordes undersökningar av fågelbeståndet vid cirka 90 objekt. 
 • I de skogliga livsmiljöerna vidtogs åtgärder vid cirka 80 naturobjekt; bland annat iståndsattes skogar där den vitryggiga hackspetten lever, lundar och solexponerade sluttningar. 
 • Arbete för att iståndsätta vårdbiotoper gjordes på cirka 420 hektar. 

Under programmets andra år 2021 (det första hela året) gjordes följande:

 • 12 000 hektar myrmark skyddades (frivilligt skydd och restaurering av myrar).
 • 55 fågelvatten iståndsattes, sammanlagt 220 hektar våtmarker iståndsattes och jakt på främmande rovdjur inom programmet Helmi inleddes vid 45 fågelvatten.
 • I skyddsområden för skogliga livsmiljöer vårdades bland annat skogar där den vitryggiga hackspetten lever, lundar och områden där det växer ädla träd. Sammanlagt utfördes åtgärder på cirka 300 naturobjekt.
 • På 255 hektar utfördes vård av lundar och på 341 hektar utfördes hyggesbränning. 
 • 120 vandringshinder för fisk togs bort, och nio hektar solexponerade livsmiljöer vårdades. 
 • Den riksomfattande inventeringen av vårdbiotoper fortsatte, och inom Helmi-programmet utfördes iståndsättningsarbete på sammanlagt lite över 900 hektar. Iståndsättning av småvatten och stränder gjordes på 60 ställen.

Under det tredje programåret 2022 kom man åter närmare målen

 • Myrar restaurerades i Forststyrelsens mångbruksskogar på 1 578 hektar, så nästan hälften av målet har redan uppnåtts.
 • SPA-områden och andra värdefulla fågelvattenområden i nätverket av skyddsområden restaurerades på 37 objekt där 20 objekt färdigställdes.
 • Kontinuerlig skötsel av fågelvattenområden ordnades på 12 objekt antingen genom miljöavtal för jordbruket eller med finansiering från Helmi-programmet.
 • 20 fågelvåtmarker utanför nätverket av skyddsområden inrättades eller restaurerades.
 • En effektsökning av främmande rovdjur på 73 objekt inleddes eller fortsatte – det övergripande målet har således redan överskridits.
 • Nätverket av fridlysnings- och rastplatser för fåglar kompletterades med 8 objekt.
 • Arealen vårdbiotoper höjdes med 742 hektar.
 • Vårdbiotopernas kvalitet förbättrades genom restaurering av 183 objekt på sammanlagt 1 065 hektar, varav 232 hektar kompletterade objekt.

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162190   E-postadress: