Hållbar användning av vattenresurser i dag och i framtiden

Inom ramen för spetsprojektet för blå bioekonomi har djärva försöks- och utvecklingsprojekt finansierats med sammanlagt fem miljoner euro. Med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet har det inletts olika exempel- och försöksprojekt som påskyndar internationaliseringen inom vattensektorn, framtagningen av nya servicekoncept för vattenturism, tillvaratagandet av näringsämnen och energi i vattendrag samt digitala lösningar inom blå bioekonomi.

Informationsmötet om spetsprojektet för blå bioekonomi som ordnades i mars förde samman genomförare av de projekt som fått spetsprojektfinansiering och experter inom området. Vid mötet hördes experternas anföranden och projektaktörernas presentationer av verksamheten inom, målen med och effekterna av de projekt som finansieras med spetsprojektfinansiering. Mötet hade som syfte att ge en översikt över de nyaste landvinningarna inom blå bioekonomi samt att främja nätverkandet mellan olika aktörer och samarbetet kring projekten och särskilt kring den framtida verksamheten.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, som öppnade informationsmötet, konstaterade i sitt tal att det finns mycket ekonomisk verksamhet som är beroende av vatten och vattenresurser. På grund av detta ökar vattenresursernas betydelse oundvikligen i framtiden både nationellt och globalt. Befolkningstillväxten, klimatförändringen och urbaniseringen tvingar oss att söka nya lösningar på det snabbt växande behovet av vatten, mat och energi.

Nationellt sett har målen med planen för utveckling av blå bioekonomi förverkligats så att de olika förvaltningsområdenas tillgängliga finansieringsinstrument riktas till viktiga projekt och så att offentliga investeringar och de anskaffningar de kräver genomförs på ett nytt sätt.

Presentationer från informationsmötet om spetsprojektet för blå bioekonomi

Tema 1. Internationalisering inom vattensektorn

Inledningsanförande: Internationalisering inom vattensektorn i Finland och främjande av exporten (på finska), Topi Helle, verkställande direktör, Finlands vattenforum rf

Tema 2. Välmående och turism

Inledningsanförande: Ren natur och rena vattendrag utgör grund för en blomstrande turism i Finland (på finska), Kristiina Hietasaari, direktör, Visit Finland

Tema 3. Näringsämnen och energi

Inledningsanförande: Blå bio- och cirkulärekonomi – Finlands möjligheter till internationell tillväxt (rubriken på finska, texten på engelska), Ilmari Absetz, programchef, Business Finland Oy

Tema 4. Digitalisering

Inledningsanförande: Digitaliseringen erövrar vattenprocesser (delvis på finska, delvis på engelska), Pirkko Taskinen, direktör, AIF Water Ecosystem

Mer information

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring 0295162411