Revitalisering av det nordiska köksmanifestet -mål om konstruktiva dialoger om hållbara och hälsosamma livsmedelssystem

decorative.

Bild: norden.org, Maria Albrechtsen Mortesen.

Främjande av den nordiska matkulturen och hållbara livsmedelssystem utgör kärnan i det nordiska samarbetet. Inom revitaliseringen av det nordiska köksmanifestet utforskas möjligheterna till konstruktiv dialog om nordisk matkultur och dess drivkrafter för främjande av hållbar livsstil. Det pågående arbetet faciliteras av Ny Nordisk Mat -programmet. Under 2022 ordnas 8 dialogtillfällen i Norden. 

Norden har en mission i att förändra regionens livsmedelssystem. Länderna önskar ytterligare stärka sin roll som föregångare. Ett steg i att nå målen för hållbar utveckling är att dela nordiska innovationer, lösningar och praktiska erfarenheter. Vi behöver lyssna till, nätverka med, inspireras av samt ta lärdom av den yngre generationen av professionella inom mat och måltider i hela värdekedjan. Det nordiska köksmanifestet ses som en katalysator i utforskande av en konstruktiv dialog för att matcha de olika hållbarhetsperspektiven.

Det nordiska köksmanifestet initierades och formulerades 2004 av tolv nordiska kockar. Köksmanifestet sammanfattades i tio punkter om renhet, säsong, etik, hälsa, hållbarhet och kvalitet. Sedan dess har stöd för botten upp processer och innovationer inom mat och måltider har varit en prioritet för det nordiska samarbetet. Det förnyade medvetandet har placerat måltiden i centrum. Nationella strategier har sedermera utarbetats genom att använda mat som ett verktyg inte enbart för stärka turismen, stöda mathantverkare och -företagare, utveckla besöksnäringen samt nationell branding och hållbar tillväxt, utan också till att förstärka nya holistiska principer för nordisk matidentitet baserat på hållbarhet och god hälsa. Övergång till mer hållbara matvanor är följande steg. 

Idag är det nya nordiska det nya normala. Det har sakteligen blivit en del av vårt utbildningssystem var vi lär våra barn om matens väg, matlagning och hållbart välmående som gynnar oss alla. Den allt större medvetenheten, olika aktiviteter och nya former av ledarskap revitaliserar den nordiska matkulturen och identitet dagligen. 

Redan från starten var den bärande idén att engagera så många människor som möjligt i arbetet med att definiera det nordiska köket och dess ambitioner. Nu kommer nästa steg i och med att de nordiska länderna önskar ytterligare stärka sin ställning som föregångare inom hållbara och hälsosamma livsmedelssystem. 

Ny Nordisk Mat -programmet har tagit initiativ till en ny gemensam process för revitalisering av det nordiska köksmanifestet.  Syftet är att skapa nya konstruktiva dialoger kring nordisk matkultur inom ramen för hållbara och hälsosamma livsmedelssystem i Norden. Målet är att vidareutveckla konceptet, nordiska köksmanifestet, som en gemensam värdegrund för en livsstil som gagnar naturen, djuren, människorna och hela det nordiska samhället på sikt. Samarbete, nätverkande, dialog och gemensam påverkan ses återigen som nycklar till en framgångsrik process. Särskild uppmärksamhet ges den yngre generationen professionella inom mat och måltider samt deras idéer och erfarenheter av hållbarhet.

Revitaliseringsprocessen faciliteras av Ny Nordisk Mat -programmet samt av jord- och skogsbruksministeriet i Finland, som en del av Finlands ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Processen förverkligas i brett nätverkssamarbete bland såväl offentliga, privata, organisations-, forsknings- och utbildningsaktörer i Norden.

Revitaliseringsprocessen innefattar olika aktiviteter för centrala målgrupper inom mat och måltider samt dess värdekedja, såsom webinarium, workshops, dialogtillfällen, nätverkssamarbeten samt kommunikation i Norden under 2021-2022. 

Under 2021 ordnades ett nordiskt kick off webinarium för nyckelaktörer på bredd samt en nordisk fokusgrupp med unga proffs inom mat och måltider. Gruppen medverkar vidare genom olika aktiviteter och bidrar med insikter i revitaliseringsprocessen av det nordiska köksmanifestet och skapandet av konstruktiva dialoger.

Under 2022 delges revitaliseringsarbetet resultat i fråga om nordiska köksmanifestet och dess mervärde för främjande av hållbara livsmedelssystem, presenteras samt piloteras ett nytt konstruktiv dialog verktyg samt anordnas en serie av 8 dialogtillfällen för nyckelaktörer i samtliga nordiska länder under koordinering av Ny Nordiska Mat. Piloteringen och faciliteringen av dialogerna genomförs i samarbete med Dialogpausstiftelsen samt nordiska och nationella nätverk. 

Ny Nordisk Mat dialogtillfällen i Norden 2022:

Åland 22.3. 
Färöarna 8.4.
Finland 25.4.
Danmark 2.5.
Island 9.5.
Sverige 16.5.
Norge 21.6.
Grönland 8/22

Revitaliseringsprocessen av nordiska köksmanifestet och dess insikter om drivkrafter för ett hållbart Norden presenteras genom olika aktiviteter inom ramen för det nordiska programmet på olika politiska samhällsforum i Norden sommaren 2022. 

I revitaliseringsarbetet uppmärksammas även synergier med EMBLA Nordic Food Awards 2021 samt publiceringen av de nya Nordiska näringsrekommendationerna 2022, inom ramen för norska ordförandeskapet i NMR. 

Tilläggsuppgifter

Bettina C. Lindfors, projektledare, +358 40 920 9810, 
bettina.c.lindfors(at)gmail.com, Ny Nordisk Mat -programmet, Nordiska Ministerrådet,
@BettinaLindfors @nynordiskmat

Anna Salminen, specialsakkunnig, anna.salminen(at)gov.fi, jord- och skogsbruksministeriet, @SalminenA

Relevanta länkar: 

Ny Nordisk Mat -programmet, Nordiska ministerrådet, temasida

Nordiska köksmanifestet, värdegrunden för Ny Nordisk Mat

Revitalisering av nordiska köksmanifestet - mot en konstruktiv dialog om nordisk matkultur

Kolumn Norden tar köksvägen till ett mer hållbart livsmedelssystem, Mistra Food Futures 
Solutions Menu – Nordic guide to sustainable food policy, Solution #9 “Strengthening Food Culture and Identity”(sid 81-83) 

The must read in The Guardian (2020)

The Emergence of a new Nordic food culture:  Slutrapport 2010-2014:
“ … in EK-FJLS (Executive) all agreed that the New Nordic Food concept was important for Nordic co-operation and that it is one of the greatest Nordic successes in recent times.”
•    Nyhet
•    Rapport

Embla Food Awards

Nordiska näringsrekommendationer 2022