A - Veterinärvård, övervakning av tvärvillkor samt registering och märkning


1. Lag om ett system för identifiering av djur 238/2010

2. Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som rör kontroll av identifiering och registrering av djur 1540/2011

28. -

29. Veterinärvårdslag 765/2009, A 29:1 1596/2009, A 29:2 353/2011, A 29:3 880/2011 , A 29:4 198/2013

30. -


36. -

37. Veterinärvårdsförordning 1031/2009, A 37:1 SRf 971/2011

38. Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 (konsoliderat 1.7.2018) om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, A 38:1 180/2008 (konsoliderat 23.3.2011), A 38:2 301/2008, A 38:3 737/2008 (konsoliderat 23.3.2011), A 38:4 1029/2008

39. Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs SRf 7/2015

40. Lag om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem 284/2008, A 40:1 1509/2009

41. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur 326/2015

42. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin JSMf 720/2012 (promemoria [på finska])

43. Identifiering av vattenbruksdjur JSMf 533/2011

44. Registrering och märkning av får och getter JSMf 469/2005, A 44:1 JSMf 333/2006, A 44:2 JSMf 356/2008, A 44:3 JSMf 194/2010

45. Rådets förordning (EG) nr 21/2004 (konsoliderat 1.1.2012) upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG; A 45:1 (EG) nr 1560/2007, A 45:2 (EG) nr 933/2008, A 45:3 (EG) nr 759/2009

46.

47. Godkännande av identifieringsmärken för får och getter JSMb 1011/2005, A 47:1 JSMf 334/2006, A 47:2 JSMf 58/2007

48. -

49. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurförmedlarregistret JSMf 1308/2001, A 49:1 JSMf 335/2006, A 49:2 JSMf 195/2010

50. Upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och ommärkning av nötkött och nötköttsprodukter Europarlamentets och rådets förordning (EG) 1760/2000 (konsoliderat 1.1.2007) , A 50:1 653/2014

51. Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 (konsoliderat 1.1.2007) Genomförande av Europaperlamentets och rådets förordning (EG) 1760/2000 (konsoliderat 1.1.2007) beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna

52. Kommissionens förordning (EG) 494/1998 (konsoliderat 19.11.2010) Närmare föreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 820/97 vad gäller tillämpningen av administrativa minimipåföljder inom ramen för systemet för identifiering och registrering av nötkreatur, A 52:1 (EU) nr 1053/2010

53. Kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 2015/262 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur)

54. Identifiering och märkning av hästdjur JSMb 222/2017

55. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av fjäderfä och vissa andra fåglar, JSMf 867/2010

56. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av vissa djur, JSMf 1123/2011