Ea - Europeiska Unionens inre marknad och export till tredje land

Europeiska unionens lagstiftning

1. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 

2.1. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/772 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar och om upphävande av delegerad förordning (EU) nr 1152/2011 

2.2. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/878 om anpassning av förteckningen över medlemsstater, eller delar av medlemsstaternas territorier, som följer de kategoriseringsbestämmelser som anges i artikel 2.2 och 2.3 i den delegerade förordningen (EU) 2018/772 om tillämpningen av förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar

3. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/990 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav och krav avseende utfärdande av intyg för förflyttningar av vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur inom unionen

4. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/260 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur i enlighet med artikel 226.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 och om upphävande av kommissionens beslut 2010/221/EU 

5. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/361 om fastställande av nödåtgärder för förflyttningar mellan medlemsstaterna och införsel till unionen av sändningar av salamandrar i samband med infektion med Batrachochytrium salamandrivorans 

6. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/597 av den 12 april 2021 om fastställande av nödåtgärder med avseende på bekräftade angrepp av lilla kupskalbaggen i Italien

7. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/403 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av beslut 2010/470/EU 

8. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2236 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vattenlevande djur och av vissa produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 1251/2008 

9. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/619 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 och (EU) 2021/403 vad gäller övergångsbestämmelser för användning av djurhälsointyg, kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg och officiella intyg

Nationell lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater (328/2021, ändring 351/2021, ändring 875/2021). 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller av vissa djur, avelsmaterial från sådana djur, produkter av animaliskt ursprung samt animaliska biprodukter och därav framställda produkter som exporteras till stater utanför Europeiska unionen (331/2021)

Statsrådets förordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen (341/2021)

 

Förordning som har utfärdats med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013) (är inte giltiga fr.o.m. den 21.4.2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om allmänna krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer JSMf 1024/2013, Ea 1:1 JSMf 393/2014, Ea 1:2 JSMf 958/2014, Ea 1:3 198/2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om levande hästdjur samt embryon och könsceller av hästdjur som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer JSMf 1033/2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om nötkreatur samt embryon och könsceller av nötkreatur som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer JSMf 1025/2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om svin samt embryon och könsceller av svin som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer JSMf 1028/2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om får och getter samt embryon och könsceller av får och getter som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer JSMf 1031/2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav för fjäderfän och kläckägg av fjäderfän vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen JSMf 1036/2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen JSMf 1035/2013, Ea 22:1 JSMf 1139/2014, Ea 22:2 JSMf 272/2016, Ea 22:3 JSMf 903/2016