Ea - Europeiska Unionens inre marknad och export till tredje land

1. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om allmänna krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer JSMf 1024/2013, Ea 1:1 JSMf 393/2014, Ea 1:2 JSMf 958/2014, Ea 1:3 198/2018
 

2. Kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung

3. -

4. -

5. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utfärdande av offentliga intyg över uppfyllda kriterier för förflyttning av djur och animaliska produkter JSMf 1000/2014

6. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på djur och djurprodukter som exporteras till stater utanför Europeiska unionen och om inspektioner av dessa JSMf 832/2013

7. -

8. -

8a. Kommissionens förordning (EG) nr 1282/2002 (konsoliderat 5.8.2002) om ändring av bilagorna till rådets direktiv 92/65/EEG (konsoliderat 1.3.2012) om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A i del 1 till direktiv 90/425/EEG (konsoliderat 19.11.2002), Ea 8a:1 1398/2003

9. -

10. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om levande hästdjur samt embryon och könsceller av hästdjur som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer JSMf 1033/2013

 

Förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import och export av hästar mellan Finland och övriga länder som tillhör det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet JSM VLAb 598/1994 Ea 10:1 JSM VLAb 1134/1994, Ea 10:2 JSM VLAb 1399/1994, Ea 10:3 JSM VLAb 749/1998, Ea 10:4 JSMf 1093/2001

11. -
 

12. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om nötkreatur samt embryon och könsceller av nötkreatur som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer JSMf 1025/2013


13. -

14. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om svin samt embryon och könsceller av svin som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer JSMf 1028/2013

 

16. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om får och getter samt embryon och könsceller av får och getter som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer JSMf 1031/2013


17. -

18.
-


19. Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 (konsoliderat 26.11.2012) om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter, Ea 14:1 (EG) nr 719/2009, Ea 14:2 (EG) nr 346/2010

20. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav för fjäderfän och kläckägg av fjäderfän vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen JSMf 1036/2013


21. -

22. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen JSMf 1035/2013, Ea 22:1 JSMf 1139/2014, Ea 22:2 JSMf 272/2016, Ea 22:3 JSMf 903/2016

23.
Kommissionens förordning (EU) nr 176/2010 om ändring av bilaga D till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller seminstationer och spermastationer, embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper samt villkor för donatordjur i form av hästdjur,får och getter och för hantering av sperma, ägg och embryon från dessa arter, Ea 23:1 846/2014 om ändring av bilaga D till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller villkoren för donatordjur i form av hästdjur

 

24. Kommissionens förordning (EG) nr 1282/2002 (konsoliderat 5.8.2002) om ändring av bilagorna till rådets direktiv 92/65/EEG (konsoliderat 1.3.2012) om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A i del 1 till direktiv 90/425/EEG (konsoliderat 19.11.2002), Ea 8a:1 1398/2003

 

25. -


26. -

 

27. -


28. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar


29. -

 

30. Kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005 om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater