Eb - Import från tredje land
 

Levande djur, animaliska livsmedel, andra animaliska produkter, hö och halm 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

- Lag om införselkontroll av djur och vissa varor 1277/2019

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (Del V gällande import)

- Lag om djursjukdomar 76/2021 

- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem vid införsel från länder utanför Europeiska unionen av vissa djur, avelsmaterial från dem, produkter av animaliskt ursprung och varor som medför risk för spridning av djursjukdomar (330/2021
 

EU förordningar med beaktande av förordningen om offentlig kontroll 2017/625:

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll (konsoliderad version

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1013 om förhandsanmälan av sändningar av vissa kategorier av djur och varor som förs in i unionen

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1014 om fastställande av närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer, inklusive kontrollcentrum, och om det format, de kategorier och de förkortningar som ska användas för att förteckna gränskontrollstationer och kontrollställen

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1081 om fastställande av bestämmelser om särskilda krav på utbildning för den personal som utför vissa fysiska kontroller vid gränskontrollstationer

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1602 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller det gemensamma hälsodokument för införsel som ska åtfölja sändningar av djur och varor till deras destination (konsoliderad version)

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1666 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller villkoren för övervakning av transport och ankomst av sändningar av vissa varor från gränskontrollstationen för ankomst till anläggningen på destinationsorten i unionen

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen)

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1873 om förfarandena vid gränskontrollstationer för de behöriga myndigheternas samordnade utförande av förstärkt offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och sammansatta produkter

- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/632 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter, sammansatta produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 och kommissionens beslut 2007/275/EG

- kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/630 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG (konsoliderad version

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2074 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland (konsoliderad version)

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2122 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, särskild kontroll av passagerares personliga bagage och små sändningar av varor som sänds till fysiska personer och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (konsoliderad version)

- Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2019/2124 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2126 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av vissa kategorier av djur och varor, om åtgärder som ska vidtas efter att sådan kontroll har utförts samt om vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2128 om fastställande av förlagan till officiellt intyg och av bestämmelser för utfärdande av officiella intyg för varor som levereras till fartyg som lämnar unionen och är avsedda som förbrukningsvaror eller att konsumeras av besättning och passagerare, eller som levereras till Natos eller Förenta staternas militära baser

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2129 om fastställande av bestämmelser för enhetlig tillämpning av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av vissa sändningar av djur och varor som förs in i unionen

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2130 om fastställande av närmare bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas under och efter dokumentkontroller, identitetskontroller och fysisk kontroller av djur och varor som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/931 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom att fastställa bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll vad gäller främmande ämnen i livsmedel 

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/932 om enhetliga praktiska arrangemang för offentlig kontroll av främmande ämnen i livsmedel, om särskilt ytterligare innehåll i fleråriga nationella kontrollplaner och särskilda ytterligare arrangemang för utarbetandet av dessa 

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1644 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller särskilda krav för utförandet av offentlig kontroll av användningen av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända som veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser, och resthalter av dessa, samt av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser, och resthalter av dessa

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1646 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av användningen av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända som veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser, och resthalter av dessa, samt av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser, och resthalter av dessa, och om särskilt innehåll i fleråriga nationella kontrollplaner och särskilda arrangemang för deras utarbetande 

 

EU förordningar med beaktande av förordningen om offentlig kontroll 2017/625 och djurhälsolag 2016/429 gällande importkrav:  

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (konsoliderad version)
 

Allmänna importkrav för alla animaliska livsmedel:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av livsmedelsproducerande djur och vissa varor avsedda att användas som livsmedel
(konsoliderad version utan ändringar nedan)
 

Listor över trädjeländer som är tillåtna för att importeras från:

tredje länder med beaktande av djurhälsolag 

- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (konsoliderad version utan ändringar nedan)
- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/1694 om ändring av 2021/404 
- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/1845 om ändring av 2021/404


tredje länder med beaktande av förordningen om offentlig kontroll (för animaliska livsmedel måste dessa listor också iakttas)
- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/405 om fastställande av förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till unionen (konsoliderad version)

krav för tredje länder av sammansatta produkter finns i förordningen (EU) 2022/2292 (vänligen titta ovan)


Modeller av officiella intyg:

för animaliska livsmedel: 
- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg, förlagor till officiella intyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vissa kategorier av djur och varor samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 599/2004, genomförandeförordningarna (EU) nr 636/2014 och (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EG och besluten 2000/572/EG, 2003/779/EG och 2007/240/EG (konsoliderad version utan ändringar nedan.)
- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/399 om ändring av 2020/2235 (tillämpas från och med den 3 september 2024)


för vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur:
- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/403 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av beslut 2010/470/EU (konsoliderad version utan ändringar nedan
- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/399 om ändring av 2021/403 (tillämpas från och med den 3 september 2024)


för vattenlevande djur och av vissa produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur:
- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2236 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vattenlevande djur och av vissa produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 1251/2008 (konsoliderad version)

OBS! Undantag av intyg avsedda ovan:
- Kanada:
kommissionens beslut 2005/290/EG om förenklade intyg för import av sperma av nötkreatur och färskt griskött från Kanada och om ändring av beslut 2004/639/EG
- Nya Zeeland: kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1901 av den 20 oktober 2015 om fastställande av regler för utfärdande av intyg och av en förlaga till hälsointyg för import till unionen av sändningar av levande djur och animaliska produkter från Nya Zeeland och om upphävande av beslut 2003/56/EG
avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland: kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1084 om godkännande på Europeiska unionens vägnar av vissa ändringar av bilagorna II, V, VII och VIII till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder som tillämpas inom handeln med levande djur och animaliska produkter
- Förenta Staterna: kommissionens beslut 2003/863/EG om hälsointyg för import av animaliska produkter från Förenta staterna
- Förenta Staterna: kommissionens beslut 2006/199/EG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Förenta staterna
Förenta Staterna:
- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1641 vad gäller import av levande, kylda, frysta eller bearbetade musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor avsedda att användas som livsmedel från Amerikas förenta stater

BSE statusen i olika länder utifrån deras BSE-risk:
- Kommissionens beslut 2007/453/EG om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk (konsoliderad version)

Medlemstaternas nationella åtgärder av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur:
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/260 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur i enlighet med artikel 226.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 och om upphävande av kommissionens beslut 2010/221/EU (konsoliderad version) 


Medlemstaternas sjukdomsfri status och godkännande av program för vissa sjukdomar: 
- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/620 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller godkännande av sjukdomsfri status och status som icke-vaccinerande för vissa medlemsstater eller zoner eller anläggningskretsar däri med avseende på vissa förtecknade sjukdomar och godkännande av program för utrotning av dessa förtecknade sjukdomar (konsoliderad version utan ändringar nedan)
- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/1332 om ändring av 2021/620

Importkrav med beaktande av förordningen (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/905 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 vad gäller tillämpningen av förbudet mot användning av vissa antimikrobiella läkemedel på djur eller i produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen (Obs! Träder i kraft enligt artikel 8.2)
 

Importkrav av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte:

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (konsoliderad versionenligt förordning 2016/429 artikel 277 ska förordning 576/2013 fortsätta att gälla i stället till och med den 21 april 2026)

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts
- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/1130 on ändring av förordning 577/2013 (tillämpas från och med 16.9.2024)

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/772 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar och om upphävande av delegerad förordning (EU) nr 1152/2011

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/878 om anpassning av förteckningen över medlemsstater, eller delar av medlemsstaternas territorier, som följer de kategoriseringsbestämmelser som anges i artikel 2.2 och 2.3 i den delegerade förordningen (EU) 2018/772 om tillämpningen av förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1933 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 vad gäller bestämmelser för förflyttningar av sällskapsfåglar utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från ett territorium eller tredjeland


Importkrav av animaliska biprodukter och därav framställda produkter:

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter)

- Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (konsoliderad version utan ändringar nedan)
- kommissionens förordning (EU) 2023/2613 on ändring av 142/2011

- Vissa biprodukter kan importeras endast med ett importtillstånd av Livsmedelsverket i enlighet med 12 a § av lagen om animaliska biprodukter 
 

Hö och halm, också halmpellet som är avsedd som bränsle, listor över tredje länder:

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/575