Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 eller landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden. Programmets mål handlar om att bevara en livskraftig landsbygd,
förbättra miljöns tillstånd och använda förnybara resurser på ett hållbart sätt.

Landsbygdsutvecklingens insatsområden

Utveckling i landsbygden sker med hjälp av åtgärderna i programmen för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och på Åland. De tre strategiska insatsområdena 2014–2020:

 • Att främja bioekonomin och bedriva jordbruk i samband med den på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart och etiskt godtagbart sätt
 • Att diversifiera landsbygdsnäringar och förbättra sysselsättningen genom företagens bättre konkurrenskraft, nytt företagande och företagens nätverksbildning
 • Att öka livskraften och livskvaliteten på landsbygden

Målen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland:

 • mer kunnande, informationsförmedling, innovationer och samarbete

 • effektivare arbete för att motarbeta och anpassa sig till klimatförändringen

 • ökad biologisk mångfald i naturen, bättre vattenstatus och tillstånd i jordmånen som används för jordbruksändamål

 • mer diversifierad företagsverksamhet och bättre sysselsättning, service och möjligheter till inflytande

 • jordbruksproduktionens starkare konkurrenskraft

 • landsbygdsföretagen möter konsumenternas efterfrågan och värderingar genom högkvalitativa livsmedel och bättre välbefinnande hos djuren

Landsbygdsprogrammets åtgärder

Programmet genomförs med hjälp av en mångsidig uppsättning åtgärder. Åtgärderna är förknippade med möjligheter till stöd som var och en som uppfyller villkoren får söka. Åtgärder som tillämpas i det finländska fastlandet:

 • Utbildning och informationsförmedling
 • Rådgivning
 • Investeringar i fysisk egendom
 • Utveckling av gårdsbruks- och företagsverksamheten
 • Utveckling av tjänster och byar
 • Miljöersättningar
 • Ekologisk produktion
 • Kompensationsbidrag
 • Djurens välbefinnande
 • Samarbete
 • Leader

Stöd för landsbygdsreformer

Landsbygdsprogrammet erbjuder möjligheter till stöd för många olika verksamheter. Programfinansieringens fokus ligger på stöden till lantbruksföretagare. Genom stöden ser man till att jordbruk som tar hänsyn till miljöaspekterna fortsätter i de finska förhållandena även i framtiden. Finansieringen kanaliseras i form av ersättning till lantbruksföretagare för odling i våra nordliga naturförhållanden samt för lantbrukets miljöarbete. Miljöersättningarna ger breda möjligheter att arbeta för miljöfrågor såväl på gårdar som på andra håll. Ekologisk produktion utvecklas genom investerings-, företags- och projektstöd samt miljöersättningen och ersättningen för ekologisk produktion. I landsbygdsprogrammet ingår rådgivning och utbildning som förbättrar kompetensen bl.a. kring energieffektivitet, miljöfrågor och djurens välbefinnande. Gårdar kan också få stöd för olika investeringar som ökar konkurrenskraft och miljövänlighet.

Ytterligare ligger fokus på företagsverksamhetens tillväxt och ett ökat antal arbetsplatser. Små och medelstora landsbygdsföretag är betydande arbetsgivare som landsbygdsprogrammet hjälper att inleda och reformera verksamheten samt investera. Företagen kan söka stöd bl.a. för produktutveckling, marknadsföring, försök, internationalisering och samarbete. Programmets mål är att skapa praktiska förutsättningar i synnerhet för bioekonomi, där det är av vikt att man kan dra nytt av forskningsresultaten och kunnandet.

Landsbygdsinvånare kan använda programmet för att utveckla områdets trivsel, tillgänglighet eller tjänster. Programmet stödjer ny teknologi och handlingssätt som bidrar till att utveckla tjänsterna och kunnandet. Bättre bredband ökar företagarnas möjligheter samt landsbygdens attraktion som boendeort.

Utvecklarorganisationer, kommuner, företag och invånare kan tillsammans inleda lokala, regionala eller internationella projekt för att utveckla näringarna, kunnandet och tjänsterna.

Programfinansiering

Den offentliga finansieringen för programperioden 2014–2020 uppgår till 8,265 miljarder euro. En viss del av denna summa är nationell finansiering och en viss del kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Den nationella finansieringen består av statliga och kommunala medel. Även privat finansiering används.

Programåtgärderna fortsätter också 2021 - 2022

Under övergångsperioden fortsätter den pågående budgetperiodens åtgärder på normalt sätt, men medlen kommer från den nya periodens budget.

Beslut tas nära kunden

Landsbygdsprogrammet genomförs på nationellt, regionalt och lokalt plan. Utgångsläget är områdenas egna behov och starka sidor. Administrationen för att utveckla den finska landsbygden:

Hos kommuner söker man förbindelser som gäller miljöersättningar, kompensationsbidrag och ersättningar för djurens välbefinnande. Leadergrupperna beviljar finansiering för projekt enligt de lokala utvecklingsstrategierna samt för företagens investeringar och utvecklingsinsatser. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centraler) beviljar finansiering för gårdarnas och andra företagens investeringar, för icke produktiva investeringar och utvecklingsprojekt. Centralerna ingår miljöavtalen och beviljar också start- och utvecklingsstöd för andra än gårdsbruksföretag. 

Landsbygdsverket (Mavi) administrerar stöden över hela landet. Verket svarar för anvisningarna för att verkställa stöd, för elektronisk kundservice och datasystem samt för utbetalning av stöd. Även en del av övervakningen av stöd hör till Landsbygdsverkets uppgifter. Jord- och skogsbruksministeriet är landsbygdsfondens administrativa förvaltningsmyndighet som har ansvaret för att ta fram programmet, planera programåtgärderna, bereda lagstiftningen, bevilja och tilldela finansiering till områdena. 

Alla kan ta tillvara programmets möjligheter

Visste du att 95 % av Finlands yta definieras som landsbygd? Landsbygdsprogrammet är alltså avsett för oss alla. Med medel från EU:s landsbygdsfond, staten, kommuner och privata har man förbättrat möjligheterna för livsmedelsproduktion och företagande, bidragit till sysselsättningen, värnat om miljön och utvecklat landsbygdstjänsterna runt om i landet. En välmående landsbygd gagnar oss alla.

Programperiodens 2007–2013 resultat är betydelsefulla: programmet har hjälpt att skapa eller bevara upp till 75 000 arbetsplatser i landsbygdsområdena. Programmedel har beviljats för över 12 000 gånger till exempel när företagen har investerat i ny teknik eller byggnader, utvecklat verksamheten eller startat en alldeles ny affärsverksamhet. Utöver detta har landsbygdsprogrammet bidragit till att utveckla tjänsterna på landsbygden. Boendetrivseln och boendemöjligheterna har man förbättrat genom ca 6 000 utvecklingsprojekt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är bredbands- och energiinvesteringar de mest anmärkningsvärda.

För att förbättra produktiviteten erbjuder programmet stöd för att utveckla gårdsbruksenheternas struktur, 3 000 unga jordbrukare fick till exempel stöd i början av företagarkarriären och 1 800 gårdsbruksenheter fick landsbygdsfondens investeringsstöd.

På andra webbplatser

Landsbygd.fi

Kolla också videon av Landsbygdsprogrammets företagsstöd

 

Mer information

Tiina Malm, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden 0295162428