FI SV EN

Hur stöds landsbygdsutvecklingen?

Utgångspunkten för landsbygdsutveckling är områdenas olikhet, kompetens, samarbete och nätverksbildning, hållbar utveckling samt olika befolkningsgruppers jämlika möjligheter till deltagande och företagande. Landsbygden utvecklas i samarbete mellan lokala, regionala, riksomfattande och internationella instanser.

Landsbygdens styrkor och problem är av samma typ i hela EU-området. Därför har EU sin egen utvecklingspolitik för landsbygden. Medlemsländerna bereder ett strategiskt program för utveckling av landsbygden, för vilket EU anvisar gemensam finansiering. Dessutom behövs nationell landsbygdspolitik samt regionalt beslutsfattande.

Lokal aktivitet och medborgarnas deltagande är en modell som särskilt har rotat sig i utvecklingen av den finländska landsbygden och som man har velat stärka. Varje företagare, expert, myndighet eller aktiv medborgare i landsbygdsområdet är en landsbygdsaktör och -utvecklare. Föremålet för utvecklingsarbetet är vanligen företagande, kompetens, sysselsättning, förbindelser, miljö, tjänsternas tillgänglighet eller en särskild fråga inom området. De 15 NTM-centralerna och 53 Leader-grupperna har genom ett brett samarbete berett en strategi för deras område, som ger riktlinjer för utvecklingsarbetets tyngdpunkter under programperioden. Genomförandet är öppet och alla aktörer är välkomna med.

Den EU-finansierade landsbygdsutvecklingen grundar sig på principen för ekonomisk och social gemenskap som ingår i fördraget om Europeiska unionen. Enligt principen ska utvecklingsskillnaderna mellan områdena minskas. I Finland betonar strukturfondsprojektet frågorna kring näringar och sysselsättning. Finansieringen riktas huvudsakligen till Östra och Norra Finland. Utvecklingen av alla landsbygdsområden stöds med hjälp av landsbygdsprogrammets utvecklingsåtgärder. Fiskenäringar stöds från Europeiska havs- och fiskerifonden.

På andra webbplatser:
Landsbygd.fi - För landsbygdens och jordbrukets bästa

Mer information

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Rådet (jordbruk och fiske)  Telefon:0295162405   E-postadress: