FI SV EN

Ilmasto

Ilmastonmuutos vaikuttaa viljelyedellytyksiin kaikkialla maailmassa. Kaikkien viljelijöiden täytyy sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ruoantuotannon turvaamiseksi.

Muutokset sekä edistävät että rajoittavat tuotantoa. Käytettävissä oleviin ilmastomalleihin perustuvien ennusteiden mukaan Suomen ilmastossa tapahtuu maataloustuotannon kannalta pääosin myönteisiä muutoksia. Esimerkiksi kasvukauden pidentyessä pystytään ottamaan uusia kasvilajeja viljelyyn. Toisaalta lisääntynyt sadanta voi johtaa vesistöihin negatiivisesti vaikuttaviin kasvaviin ravinnepäästöihin.

Maataloustuotannossa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä sekä maanmuokkauksen, lannoituksen, kotieläintalouden että turvemaiden raivauksen seurauksena. Mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen ruuan tuotantoa vähentämättä ovat varsin rajalliset. Toisaalta mahdollisuudet korvata fossiilisia polttoaineita bioenergialla sekä hajautetuilla uusiutuviin energialähteisiin perustuvilla tuotantotavoilla ovat merkittävät. Maatalouden ilmastovaikutukset liittyvät Suomessa erityisesti maaperästä tuleviin päästöihin; turvemaiden päästöjen osuus kaikista maatalouden päästöistä on huomattava. 

Maataloudesta peräisin olevia kasvihuonekaasupäästöjä raportoidaan YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti kolmella sektorilla: maataloussektorilla, maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous –sektorilla (LULUCF- sektori) sekä energiasektorilla.

Maatalousmaiden hiilivaraston ylläpitämisen ja lisäämisen tärkeys korostuvat tulevissa politiikoissa. Maataloudessa ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen voidaan usein vaikuttaa samoilla toimilla.

Ilmaston muuttuessa tarvitaan jatkuvasti lisää tehokkaita toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä tuovat uusia mahdollisuuksia ruokajärjestelmälle. Mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tarvitaan kuitenkin aktiivisia toimia. Kestävämpi ruokajärjestelmä on tuottavampi ruokajärjestelmä.

Suomen CAP-suunnitelman tavoitteena ovat aktiivisen ruuantuotannon lisäksi myös ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous sekä uudistuva ja monipuolinen maaseutu. 

Muualla palvelussamme

CAP-suunnitelma https://mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma 
Luonto ja ilmasto https://mmm.fi/luonto-ja-ilmasto 
Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030

Muualla verkossa

Ympäristöministeriö: Ilmastovuosikertomus

Mer information