FI SV EN

Klimat

Klimatförändringen påverkar odlingsförutsättningarna överallt i världen. Alla jordbrukare ska anpassa sig till de föränderliga förhållandena för att säkerställa matproduktionen.

Det finska jordbruket kommer att möta betydande förändringar i och med att klimatet förändras. Förändringarna både främjar och begränsar produktionen. Enligt de prognoser som baserar sig på tillgängliga klimatmodeller kommer det att ske närmast positiva förändringar i det finska klimatet med tanke på jordbruket. Till exempel den förlängda växtlighetsperioden möjliggör att nya växtarter kan börja odlas. Å andra sidan kan en ökad nederbörd leda till ökade näringsutsläpp som inverkar negativt på vattendragen.

Jordbrukets andel av Finlands totala utsläpp är cirka 20 procent. Inom jordbruksproduktionen uppstår växthusgasutsläpp både till följd av gödsling, husdjursskötsel samt röjning av torvmarker. Möjligheterna att minska utsläppen utan att minska matproduktionen är mycket begränsade. Å andra sidan är möjligheterna att ersätta fossila bränslen med bioenergi och decentraliserade produktionssätt som baserar sig på förnybara energikällor betydande.

I och med att klimatet förändras behöver vi ständigt mer effektiva insatser för att anpassa oss till klimatförändringen och minska växthusgasutsläppen. Anpassningen till och bekämpningen av klimatförändringen innebär nya möjligheter för matsystemet. För att utnyttja dessa möjligheter behövs dock aktiva insatser. Ett mer hållbart matsystem är också mer produktivt.

Klimatprogrammet främjar det finländska matsystemets hållbarhet

För att svara på de utmaningar som klimatförändringen ställer har Jord- och skogsbruksministeriet upprättat ett klimatprogram vars mål är att främja det finländska matsystemets hållbarhet. Genom programmet främjar och förbättrar man också lantbrukets och hela matsystemets energi- och materialeffektivitet. Det finska hållbara matsystemet grundar sig på en lönsam livsmedelsproduktion. Klimatprogrammet ger också mer verktyg för att förbättra effektiviteten och lönsamheten.

Klimatprogrammets åtta viktigaste åtgärder som främjar anpassningen till och/eller bekämpningen av klimatförändringen inom matproduktionen och -konsumtionen är följande:

  1. Bindning av kol i jordmånen
  2. Insatser i samband med att använda torvmarker
  3. Växtförädling
  4. Växtskydd och djurhälsa
  5. Gödselhantering
  6. Energieffektivitet samt alstring och förbrukning av förnybar energi
  7. Minskning av matspill i hela matsystemet
  8. Kostförändringar i en mer vegetarisk riktning             

Interna länkar på webbplatsen
Natur och klimat

På andra webbplatser
Landsbygd.fi
Mavi.fi
Biotalous.fi

Mer information