FI SV EN

Projekt för utveckling av landsbygden

Projekt för utveckling av landsbygden genomförs som en del av CAP-planen 2023–2027. Projekt som finansieras med landsbygdsfinansiering syftar till att förbättra landsbygdens verksamhetsmiljö ur såväl invånarnas som företagarnas synpunkt.

Målet med projekten för utveckling av landsbygden är att ta fram nya lösningar, modernisera näringarna på landsbygden, öka kompetensen och samarbetet samt utveckla landsbygden som boendemiljö. Projekten kan genomföras på lokal nivå, regional nivå, mellanregional nivå, riksnivå eller delvis också på internationell nivå.

Landsbygdens livskraft och verksamhetsmiljö

Landsbygdens livskraft ökas genom olika projekt som stärker samarbetet och gemenskapen och förbättrar infrastrukturen. På landsbygden kräver tjänster och tillgängligheten till dem mycket arbete, samarbete och innovationer. Genom att förbättra bredbandsförbindelserna ökas verksamhetsmöjligheterna och jämlikheten för företagare och invånare på landsbygden. Genom åtgärder som anknyter till fritid, motion och idrott samt genom kulturprojekt ökas bland annat ungas möjligheter till fritidssysselsättning och aktivitet.

Med hjälp av projektåtgärder kan man även söka lösningar på problem som anknyter till tjänster och livskvalitet för äldre samt integrering av invandrare på landsbygden. Utvecklingsprojekten kan bland annat främja utnyttjandet av digitalisering vid ibruktagandet av tjänster och nya lösningar. De kan också förbättra den övergripande säkerheten på landsbygden. Bland annat utvecklingen av vattentjänster har en viktig roll också ur säkerhetssynpunkt. 

Kompetens, förnyelse och innovationer

Kompetensen hos och samarbetet mellan företagare på landsbygden ökas bland annat genom utveckling av utbildning och näringar. Syftet är att öka samarbetet mellan aktörer inom olika branscher, sudda ut gränser, skapa nytt och stärka bland annat landsbygdens tjänster och företagsverksamhetens konkurrensförmåga. Projekt som förnyar landsbygdens näringar är inte avgränsade till specifika branscher, men varje projekt ska alltid ha åtminstone två aktiva landsbygdsaktörer.

Målet för ett utvecklingsprojekt kan vara att utveckla företagens verksamhet, produkter, teknik eller processer och öka kompetensen i anknytning till dessa. Utvecklande av smart jordbruk och innovationsgrupper främjar moderniseringen av branschen. Målet är också att främja närmat samt samarbete mellan producenter inom samma bransch. Man försöker i synnerhet stödja utvecklingen av nya företag inom bioekonomi. Samarbete är ett stort tema under den nya perioden. Det har varit ett populärt tema även tidigare, vilket till exempel syns i form av framgångsrika samarbetsprojekt för företagsgrupper. Nya verktyg är bland annat grupprojekt för jordbrukare och främjande av producentorganisationer.

Genom investeringar förbättrar man miljöns tillstånd och genomför klimatåtgärder. Man strävar också efter att öka miljökompetensen och kunskapen om energieffektivitet hos företagare och invånare på landsbygden. Bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringarna kräver också kompetens och kunskap. Samtidigt bygger man upp samarbete och nätverk i anknytning till dessa och utvecklar nya lösningar och innovationer. Genom utvecklingsprojekten går det att snabbt reagera på nya situationer och hitta lösningar på landsbygdens behov. 
 

På andra webbplatser

Livsmedelsverket.fi -Tjänster och näringsutveckling på landsbygden

Landsbygd.fi - För landsbygdens och jordbrukets bästa

 

Mer information

Marianne Selkäinaho, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162218   E-postadress: