FI SV EN

Maaseudun hanketuet

Maaseudun kehittämishankkeita toteutetaan osana CAP-suunnitelmaa 2023-2027. Maaseuturahoituksen kehittämishankkeilla pyritään parantamaan maaseudun toimintaympäristöä niin asukkaiden kuin yrittäjien näkökulmasta.

Maaseudun kehittämishankkeiden tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja, uudistaa maaseudun elinkeinoja, lisätä osaamista ja yhteistyötä sekä kehittää maaseutua asuinympäristönä. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisinä, valtakunnallisina tai osittain myös kansainvälisinä.

Maaseudun elinvoimaisuus ja toimintaympäristö

Maaseudun elinvoimaisuutta lisätään erilaisin yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä vahvistavin ja infrastruktuuria parantavin hankkein. Maaseudulla palvelut ja niiden saavutettavuus vaativat paljon työtä, yhteistyötä ja innovaatioita. Laajakaistayhteyksiä parantamalla lisätään maaseudun yrittäjien ja asukkaiden yhdenvertaisuutta ja toimintamahdollisuuksia. Vapaa-aikaan ja liikuntaan liittyvillä toimilla sekä kulttuurihankkeilla lisätään mm. nuorten aktiivisuutta. 

Myös ikääntyvien palveluihin ja elämänlaatuun ja maahanmuuttajien kotouttamiseen maaseudulle voidaan hakea ratkaisuja hanketoimien avulla. Kehittämishankkeet edistävät muun muassa digitalisaation hyödyntämistä palvelujen ja uusien ratkaisujen käyttöönotossa. Niillä myös parannetaan maaseutualueiden kokonaisturvallisuutta. Mm. vesihuollon kehittäminen on tärkeässä roolissa myös turvallisuusnäkökulmasta. 

Osaaminen, uudistuminen ja innovaatiot

Maaseudun yrittäjien osaamista ja yhteistyötä lisätään mm. koulutus- ja elinkeinojen kehittämistoimin. Tarkoituksena on lisätä toimijoiden yhteistyötä yli toimialojen, rikkoa raja-aitoja, luoda uutta ja vahvistaa mm. maaseudun palveluja ja yritystoiminnan kilpailukykyä. Maaseudun elinkeinoja uudistavissa hankkeissa toimialaa ei ole rajoitettu, mutta hankkeessa tulee olla aina vähintään kaksi aktiivista toimijaa.

Kehittämishankkeen tavoitteena voi olla yritysten toiminnan, tuotteiden, teknologian tai prosessien kehitys ja niihin liittyvän osaamisen lisääminen. Älymaatalouden kehittäminen ja innovaatioryhmät edistävät alan uudistumista. Tavoitteena on edistää myös lähiruokaa ja tuottajien yhteistyötä toimialallaan. Erityisesti pyritään tukemaan uusien biotalouden yritysten kehitystä. Yhteistyö on suuri teema uudella kaudella. Suosittu teema se on ollut aiemminkin, mikä näkyy mm. yritysryhmähankkeiden tuloksina. Uusina välineinä mukana ovat mm. viljelijäryhmähankkeet ja tuottajaorganisaatioiden edistäminen. 

Investoinneilla parannetaan ympäristön tilaa ja toteutetaan ilmastotekoja. Myös maaseudun yrittäjien ja asukkaiden ympäristöosaamista ja energiatehokkuuteen liittyvää tietoa pyritään lisäämään. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen vaativat myös osaamista ja tietoa. Samalla rakennetaan niihin liittyvää yhteistyötä ja verkostoja ja kehitetään uusia ratkaisuja ja  innovaatioita. Kaikkiaan kehittämishankkeilla pystytään reagoimaan nopeasti uusiin tilanteisiin ja löytämään ratkaisuja maaseudun tarpeisiin. 

Tutustu tarkemmin

Ruokavirasto.fi - maaseudun palvelut ja elinkeinojen kehittäminen

Maaseutu.fi - maaseudun ja maatalouden hyväksi

 

Mer information

Marianne Selkäinaho, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162218   E-postadress: