Landskapsreformen

I Finland pågår som bäst arbetet med en omfattande regionreform som överför uppgifter från regionalförvaltningen och kommunerna till landskapen. En del av mat- och naturresursområdets uppgifter överförs till den nya statliga tillstånds- och tillsynsmyndigheten samt till Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket.

Vissa av landskapens uppgifter övergår direkt till ansvariga landskap, t.ex. övervakningen av kommersiellt fiske till Egentliga Finland och dammsäkerhetsuppgifterna till Kajanaland. När det gäller naturresursuppgifterna är landskapen viktiga samarbetsparter för Finlands skogscentral och Forststyrelsen.

Till landskapens ansvarsområde hör också att i praktiken trygga samhällets vitala funktioner, säkra livsmedelsförsörjningens primärproduktion, hanteringen av översvämningsrisker och dammsäkerheten samt vattentjänsterna.

Landskapen skapar goda förutsättningar för bioekonomin, för konkurrenskraftig tillväxt inom matbaserade affärsfunktioner samt för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. Därtill säkerställer de genom ansvarsfull verksamhet människors, djurs och växters hälsa, välbefinnande och säkerhet.

Landsbygden i Finland är en bra plats att bo på och idka företagsverksamhet, och landskapen har ett stort ansvar för främjandet av landsbygdens vitalitet. EU:s direktstöd till jordbruket och medlen för utveckling av landsbygden stod för ca 75 procent av Finlands alla inkomster från EU år 2016. Dessa medel är avgörande för lantbrukets lönsamhet och de har även en stor regionekonomisk betydelse.

Läs mer:
Mat- och naturresursområdets uppgifter i landskapsreformen
Vård- och landskapsreformens webbplats