Kartläggning och kartor

De allmänna kartverksarbetena och upprätthållandet av det riksomfattande terrängdatasystemet bildar kärnan i nationell lokalisering.

Allmänna kartverksarbeten och terrängdatasystemet

De allmänna kartverksarbetena har som grundläggande uppgift att producera, upprätthålla och dela enhetliga och mångsidigt användbara grundterrängdata och kartor över objekt och egenskaper i byggd miljö och naturmiljö i hela landet.

De system, material och tjänster som upprätthålls i samband med allmänna kartverksarbeten bildar tillsammans ett riksomfattande terrängdatasystem (TDS) som hör till samhällets basregister. Dess centrala delområden är det riksomfattande koordinat- och höjdsystemet, terrängdatabasen, allmänna kartprodukter, elektroniska datatjänster och stödtjänster för användare. Terrängdatasystemet upprätthålls av Lantmäteriverket.