FI SV EN

Livsmedelshygien

Med livsmedelshygien avses god praxis som förbättrar livsmedelssäkerheten. Detta sker i första hand genom att minska eller åtgärda omedelbara hälsorisker eller genom att förhindra att dessa ökar i livsmedlet. Hälsoriskerna kan vara biologiska (mikrober, parasiter, prionproteiner), kemiska (främmande ämnen, allergener) eller fysikaliska (främmande föremål, benbitar). Kontaminering av livsmedel kan förebyggas i varje led i livsmedelskedjan. Metoderna är till exempel att sörja för djurens hälsa och renhet, god vattenkvalitet, korrekt placering av utrymmena och lämpliga ytmaterial, rena och hygieniska utrymmen och redskap, god arbetshygien och kontroll av livsmedelstemperaturen.

Livsmedelsföretagaren svarar för att de livsmedel som hen importerar, producerar, förädlar, tillverkar, förvarar och distribuerar är säkra. Livsmedel som inte är säkra får inte släppas ut på marknaden. Med hjälp av egenkontroll ser livsmedelsföretagaren till att livsmedlen är säkra. Livsmedelsföretagaren ska följa livsmedelslagstiftningen.

De viktigaste bestämmelserna om livsmedelshygien är EU:s livsmedelshygienförordningar (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, förordningen om mikrobiologiska krav för livsmedel (EG) nr 2073/2005 och den s.k. genomförandeförordningen (EG) N:o 2074/2005 samt jord- och skogsbruksministeriets förordningar (318/2021) och (316/2021) som utfärdats med stöd av livsmedelslagen (297/2021).  

Europeiska kommissionen och Livsmedelsverket har utfärdat anvisningar om tillämpningen av livsmedelslagstiftningen. Ytterligare har olika branscher anvisningar om god praxis.

Livsmedelstillsynen sker i enlighet med EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625 och förordningarna (EU) 2019/624, (EU) 2019/627 och (EU) 2020/2235 som är utfärdade med stöd av kontrollförordningen, samt enligt den nationella livsmedelslagen (297/2021), statsrådets förordningen (312/2021) och jord- och skogsbruksministeriets förordning (315/2021). Att livsmedelslagstiftningen följs, övervakas i EU-länderna av Europeiska kommissionen och i Finland av livsmedelstillsynsmyndigheterna (Livsmedelsverket, regionförvaltningsverken, kommunerna, Tullen, Försvarsmakten) inom sina egna verksamhetsområden. Livsmedelsverket styr och leder livsmedelstillsynen.

Länk till bestämmelserna om livsmedelshygien: https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto

Länk till kommissionens webbplats: https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en

Länk till Livsmedelsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/

 

Mer information

Anne Haikonen, regeringsråd 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Livsmedelssäkerhetsenheten Telefon:0295162438   E-postadress: