Meddelande om framläggande av beslut

Jord- och skogsbruksministeriet har i dag genom sitt beslut fastställt åtta landsomfattande förvaltningsplaner för fiskeresurser.

I lagen om fiske som började gälla 2016 ingår bestämmelser om landsomfattande förvaltningsplaner för fiskeresurser som ska säkerställa ett långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av fiskeresurserna.

Ett meddelande om beslutet har publicerats på jord- och skogsbruksministeriets webbplats den 26 februari 2020. Beslutet hålls framlagt på ministeriets webbplats fram till den 4 april 2020.

Beslutet är överklagbart. Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publicering av meddelandet. Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden.

Bilagor:

Beslut

Besvärsanvisning