Nationell skogsstrategi 2025

Nationell skogsstrategi 2035

Den nationella skogsstrategin tar upp de viktigaste målen inom skogsbranschen som det allmänna ska koncentrera sig på under de närmaste åren som en del av den gemensamma utvecklingen av skogsbranschen.

Den nationella skogsstrategin 2025 som uppdaterats utifrån ett brett samarbete med intressegrupperna antogs av skogsrådet i december 2018. Statsrådet fastställde den genom ett principbeslut av den 21 februari 2019.

Det har satts upp följande mål i skogsstrategin:

  1. Finland är en konkurrenskraftig omvärld för skogliga affärsfunktioner.
  2. Skogsbranschen och dess strukturer förnyas och diversifieras.
  3. Skogarna används på ett aktivt, mångsidigt och ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt.

I skogsstrategin omfattar skogsbranschen förutom skogsbruket och träförädlingsindustrin även produktion, förädling, tjänster och kollektiva nyttigheter som baserar sig på skogarnas övriga såväl materiella som immateriella varor. Den uppdaterade strategin lyfter nu tydligare fram de metoder som tryggar klimatsäkringen och skogsnaturens biologiska mångfald.

Skogsstrategin grundar sig på den skogspolitiska redogörelsen och riksdagens ställningstaganden till redogörelsen. Den har beröringspunkter med statsförvaltningens övriga strategier. I synnerhet genomförandet av METSO-handlingsplanen är viktigt med tanke på uppnåendet av målen för skogsstrategin. Verkställigheten av strategierna för bioekonomi, energi och klimat samt biologisk mångfald ansluter sig till uppfyllelsen av målen för skogsstrategin. De regionala skogsprogrammen bidrar till måluppfyllelsen för skogsstrategin på regional nivå. Det utarbetas årligen en rapport om skogsstrategins genomförande.

Målet är övergripande hållbar utveckling

Uppdateringen av strategin byggde på FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Enligt agendan ska miljö, ekonomi och människor  beaktas på ett balanserat sätt vid planeringen av politiska åtgärder. Strategin tar nu bättre hänsyn till också den ekologiska, sociala och kulturella hållbarheten.

En hållbar och mångsidig vård och användning av skogarna skapar välfärd. I skogsstrategin eftersträvas detta med hjälp av tio projekt.

En aktiv och hållbar skogsvård ökar skogstillväxt så att skogar fortfarande fungerar som kolsänkor och att mängden råvaror är tillräckligt stor för att täcka industrins behov och ersätta fossila råvaror. När avverkningarna ökar behövs det mer naturvård.

För att målen ska kunna uppnås krävs ett mångsidigt utnyttjande av geografisk information, forsknings- och utvecklingsverksamhet, genomförande av METSO-programmet, upprätthållande av en mångsidig infrastruktur, växelverkan och kommunikation samt internationell påverkan och EU-påverkan.

På vår webbplats

Ett utkast till Nationell skogsstrategi 2035 har sänts på remiss (JSM pressmeddelande 10.10.2022)
Befolkningsutvecklingen gör att utbildningen inom skogsbranschen behöver utvecklas (JSM nyhet 15.3.2022)
Den nationella skogsstrategin revideras i år (JSM nyhet 15.2.2022)
Den sociala och kulturella hållbarhetens perspektiv på skog lever i tiden (JSM nyhet 3.9.2021)
Beredarna av markanvändnings- och bygglagen samt naturvårdslagen fick råd av det nationella skogsrådet (JSM nyhet 26.5.2021)
De ungas skogsråd berättade för jord- och skogsbruksministern om sina tankar och åsikter om utvecklingen av den nationella skogsstrategin (JMS nyhet 25.5.2021)
Broschyr om den Uppdaterade versionen av den nationella skogsstrategin 2025
Uppdaterad version av den nationella skogsstrategin 2025 (Statsrådets principbeslut 21.2.2019)
Skogar och skogssektor av väsentlig betydelse när det gäller återhämtning efter coronakrisen (JSM nyhet 30.4.2020)
Skogsrådet diskuterar åtgärder inom skogssektorn vid coronavirusepidemin (JSM nyhet 23.4.2020)
Nytt skogsråd tillsatt (JSM pressmeddelande 22.8.2019)
Uppdaterad version av den nationella skogsstrategin fastställd av regeringen (JSM pressmeddelande 21.2.2019)
Skogsrådet godkände den uppdaterade skogsstrategin (JSM pressmeddelande 21.12.2018)

Mer information

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162150   E-postadress:


Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162045   E-postadress:


Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162287   E-postadress: