Nationella skogsstrategin 2035 


Den nationella skogsstrategin beskriver de viktigaste målen inom skogsbranschen som det allmänna ska fokusera på som en del av den gemensamma utvecklingen av branschen. Nationella skogsrådet godkände den 14 december 2022 den nya strategin, som sträcker sig till 2035.

Vid det allmänna sammanträdet den 19 oktober 2023 fattade statsrådet ett principbeslut om att införa Nationella skogsstrategin 2035. Principbeslutet ger statsförvaltningen anvisningar och riktlinjer för att bereda och genomföra skogspolitiken.

Bakgrunden till reformen av strategin är den snabba förändringen av verksamhetsmiljön inom skogsbranschen, både nationellt och internationellt. Den nya strategin beaktar tidsenligt den övergripande hållbara utvecklingen och skogarnas betydelse för dämpandet av och anpassningen till klimatförändringarna. I den nationella skogsstrategin beskrivs de centrala målen och prioriteringarna för utvecklingen av skogsbranschen. 

Den nationella skogsstrategin 2035 strävar efter välmående skog och växande välfärd. Detta uppnås genom att 

  • Finland är en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för en ansvarsfull skogsbransch som förnyar sig
  • skogarna används på ett aktivt, hållbart och mångsidigt sätt
  • skogarnas livskraft, mångfald och anpassningsförmåga stärks
  • kompetensen och den kunskapsbaserade ledningen stärks inom skogsbranschen.

Den nationella skogsstrategin är en samordnande näringsstrategi i vilken människan, miljön och ekonomin beaktas. Utöver skogsbruket och skogsindustrin omfattar strategin även produktion, förädling, tjänster och kollektiva nyttigheter som baserar sig på andra materiella och immateriella produkter från skogen, samt frågor om kompetens och utbildning inom skogsbranschen. Strategin har knytpunkter till flera internationella och nationella strategier och program. Skogs-, energi- och miljöpolitiska åtaganden och avtal på både internationell nivå och EU-nivå har en betydande inverkan på Finlands skogssektor. I Förenta nationernas (FN) processer utformas den roll som skogarna har globalt när det gället att lösa framtida utmaningar. Finland har förbundit sig till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling genom handlingsprogrammet Agenda 2030. 

Genom den långsiktiga skogspolitik som bedrivits i Finland har utvecklingen styrts så att skogsägarna har fått avkastning på skogen samtidigt som skogsbruket och skogsindustrin har skapat jobb och inkomster i hela landet. Samtidigt har man skapat möjligheter till naturvård och skydd av ekonomiskogar samt möjligheter till rekreation i dem. Hållbart skötta skogar möjliggör mångsidiga ekosystemtjänster regionalt och nationellt, inklusive klimatfördelar. Trä är Finlands viktigaste förnybara naturresurs.

Nationella skogsstrategin 2035
Allmän presentation om den Nationella Skogsstrategin 2035

På vår webbplats

Genomförandet av den nationella skogsstrategin inleds (JSM nyhet 27.1.2023)
Nationella skogsrådet godkände den nya nationella skogsstrategin (JSM pressmeddelande 15.12.2022)
Ett utkast till Nationell skogsstrategi 2035 har sänts på remiss (JSM pressmeddelande 10.10.2022)
Den nationella skogsstrategin revideras i år (JSM nyhet 15.2.2022)

Mer information

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162150   E-postadress:


Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162045   E-postadress: