Förhandsanmälning om intresse för att föda upp genbanksboskapen och fortsätta bevaringsarbetet på Pelso fängelsets gård

Jord- och skogsbruksministeriet öppnar en offentlig förhandsanmälning för att kartlägga om det finns uppfödare som är intresserade av att trygga och bevara den genbanksboskap med ursprungsraserna Nordfinsk boskap eller lapplandsko samt Finnfår och Kajanalandsfår som finns på Pelso fängelsets gård i Vaala kommun i Norra Österbotten.  

Bakgrund

Fängelset i Pelso ska läggas ned och flyttas från dess nuvarande plats i Pelsonsuo före utgången av 2022.  På fängelsets gård föder man upp lapplandskor, Finnfår och Kajanalandsfår som en del av fångarnas arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Enligt brottspåföljdsmyndigheten ska boskapsskötseln inte längre vara en del av anstaltens verksamhet. 

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) söker en ny uppfödare för både de nötkreatur och de får som hör till genbanksboskapen samt en ny placeringsort inom landskapen Kajanaland, Lappland eller Norra Österbotten.    

I fråga om stödet för bevarande av ursprungsraser har Pelso fängelsets gård ett avtal med NTM-centralen i Norra Österbotten som gäller till 30.4.2020.  Avtalet innefattar 25 Kajanalandsfår, 225 Finnfår och 60 Lapplandskor. Avtalet (eller avtalen) kan överföras till den nya uppfödaren förutsatt att avtalsvillkoren uppfylls.

Den nya uppfödaren har utöver de vanliga jordbruksstöden möjligheten att ansöka om stöd för skydd och bevarande av genresurser samt ersättning för djurens välbefinnande, om dessa stöd ingår i Finlands CAP-plan under stödperioden 2021 - 2027. 

I fråga om ursprungsraserna har den nya uppfödaren möjligheten att profilera sig inom uppfödning, bevarande och produktifiering.

Kostnader

Fängelset i Pelso överlåter genbanksboskapen vederlagsfritt till den nya uppfödaren. Överlåtelsen kan ske vederlagsfritt med stöd av 72 a § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

JSM förbinder sig att ersätta de extra och skäliga kostnader som föranleds av flyttningen av djuren, och även investeringskostnader för byggande eller utvidgning av de djurstall som eventuellt kan behövas (ladugård, fårstall).

JSM låter utföra en utomstående utredning om kostnaderna för hållningen av djuren. Om kostnaderna överstiger de uppskattade intäkterna av djuren (försäljningsinkomst och stöd), kommer ministeriet att föreslå ett anslag i budgeten för ersättning av de skäliga kostnader som överstiger intäkterna. Beslutet om beviljandet av anslaget och om dess storlek fattas årligen i samband med behandlingen av statsbudgeten. 

Bevarandet av djuren är en del av det nationella genresursprogrammet

Nötkreaturen och fårflocken på Pelso fängelsets gård är genresurspopulationer inom det nationella genresursprogrammet. Avsikten är att den nya uppfödaren ska förbinda sig att bevara gårdens boskap i syfte att verkställa programmet för djurgenresurser. Vid uppfödningen av djuren ska uppfödaren samarbeta med Naturresursinstitutet (LUKE) som samordnar Finlands nationella genresursprogram.

Vid avel och bevarande av djur krävs det att den genetiska mångfalden bevaras. Man samlar in genetiskt material av djuren (bl.a. embryon, äggceller och sädesvätska) och fryser ned det för långtidsförvaringen av djurgenresurser. Kostnaderna för insamlingen och nedfrysningen av det genetiska materialet täcks med de anslag som har beviljats för verkställandet av det nationella genresursprogrammet. 

Besluten om avel och bevarande av djur bör fattas i samråd med den koordinator som LUKE utsett för programmet för djurgenresurser.

Det är önskvärt att den nya uppfödaren är intresserad av att samarbeta med LUKE även i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Det ska ingås separata avtal om varje enskilt projekt och projekten ska finansieras externt. 

Beskrivning av de djur som ska omplaceras

1) Lapplandskor eller m.a.o. Nordfinsk boskap

Genbanksboskapen i Pelso består av 57 Lapplandskor, 49 kvigor och kokalvar samt 14 tjurar av vilka 4 ska användas för avel och 15 för köttproduktion (läget 5.2.2019). 

Målet är att omplacera åtminstone de friska mjölkkorna, kokalvarna och de avelstjurar som ska väljas ut särskilt.

2) Finnfår och Kajanalandsfår

Genbanksfåren i Pelso omfattar sammanlagt 681 tackor och lamm (läget 5.2.2019). År 2017 fanns det 323 tackor och 478 lamm som var berättigade till nordligt husdjursstöd. Uppgifterna om 2018 är ännu inte tillgängliga.

Målet är att omplacera åtminstone tackorna och en del av lammen samt de avelsbaggar som ska väljas ut särskilt.

Anmälning

Ministeriet väljer på basis av intresseanmälningarna de uppfödare med vilka det sedan förhandlas närmare om placeringen och bevarandet av boskapen. Målet är att ingå ett sådant samarbetsavtal om genbanksverksamheten som gäller i minst 10 år.  Även en längre avtalstid är möjlig.

Av dem som anmält sitt intresse förutsätts det

1) Erfarenhet och kunnande i fråga om djurhållning och djuruppfödning.

2) Att djuren i första hand placeras som en enhetlig boskap, men nötkreaturen och lammen kan vid behov åtskiljas. Möjligheten att placera korna och lammen på samma gård är meriterande.

3) I djurhållningen krävs det att djurens välbefinnande och upprätthållandet av djurens hälsa främjas och att djurens fysiologiska behov och naturliga beteende beaktas.

4) Förhållandena i fråga om förvaringen av djuren ska stämma överens med kraven i djurskyddslagen och övriga bestämmelser. Brandsäkerheten i produktionsbyggnaderna ska vara i skick och gården ska bland annat ha en uppdaterad räddningsplan.

5) Samarbetsavtalet om genbanksverksamheten ingås för en period på minst 10 år. Därför förutsätts det att den som anmält sig kan ge en tillförlitlig redogörelse för att den har ekonomiska resurser för långvarig djurhållning. 

6) Vid avel och bevarande av djur krävs det att den genetiska mångfalden bevaras genom samarbete med Naturresursinstitutets koordinator för programmet för djurgenresurser. Naturresursinstitutet ska garanteras möjlighet till spolning av embryon. Den som anmält sig ska förbinda sig till det samarbetsavtal om genbanksverksamheten som denne ingår.

7) Nötkreaturen och fårflocken ska följas upp avseende produktionen under hela den avtalstid som anges i samarbetsavtalet om genbanksverksamheten.

8) Djuren ska tas emot enligt vad som anges i avtalet eller senast den 31.12.2022.

Meriter

Uppfödaren har planer om försäljningen av djurprodukter, särskilt vad gäller vidareförädlingen och marknadsföringen av produkterna av mjölk, kött och ull. 

Anmälningstid

Lämna in anmälan före 30.4.2019 till adressen:

  • Jord- och skogsbruksministeriet / Tuula Pehu, PL 30, 00023 Statsrådet,
  • e-post: [email protected]

I anmälan ska sökanden ge en fritt formulerad redogörelse med

  • motiveringarna till anmälan
  • kompetensen och de allmänna förutsättningarna för uppfödningen av djuren (tillgängliga/planerade djurstall, åkerareal m.m.)
  • en preliminär bedömning av de uppskattade kostnaderna för byggande eller ändringar av djurstall
  • en egen uppskattning av underhållskostnaderna för boskapen och av eventuella ersättningar för skötseln 
  • en utredning om ekonomiska resurser
  • en räddningsplan för gården

Med dem som bäst uppfyller kriterierna inleder JSM närmare förhandlingar. 

Ytterligare information

Anmälningen:

  • Tuula Pehu, konsultativ tjänsteman, Jord- och skogsbruksministeriet
  • Ritva Rintapukka, enhetschef, NTM-centralen i Södra Österbotten

Genbanksboskapen:

Genresursprogrammet och samarbetsavtalet