Programmet för klimatvänlig mat

Jord- och skogsbruksministeriet bereder i enlighet med regeringsprogrammet ett program för klimatvänlig mat som syftar till att stödja samhällets omställning till ett klimatsäkert livsmedelssystem. Projektet inleddes i början av 2020.

I ett klimatsäkert livsmedelssystem beaktas alla aspekter av hållbarhet: social, ekonomisk, kulturell och ekologisk hållbarhet. Programmet bidrar till Finlands regerings mål om att Finland ska bli klimatneutralt före 2035.

Klimatprogrammet fokuserar på verksamheten efter det som sker på åkern, prioriteringen ligger i att minska utsläppen från matkonsumtionen.
Programmet bereds samtidigt med markanvändningssektorns åtgärdshelhet. Genom åtgärdshelheten finansieras projekt som handlar om primärproduktion och åkermark och som minskar koldioxidutsläppen från jordbruket och  LULUCF-sektorn.

I klimatprogrammet fastställs de bästa och effektfullaste målen för att skapa ett klimatsäkert livsmedelssystem i Finland. Utifrån beredningen prioriteras spetsprojekten, fastställs projektens genomförare, finansiering, mål och tidsplan.

Klimatarbete ska bli en framgångsfaktor i den finländska livsmedelskedjan

Livsmedelsbranschen är den första branschen i Finland som längs hela värdekedjan från råvaruproduktionen till konsumentgränssnittet har fastställt åtgärder för att uppnå utsläppsmålen.  Enligt branschaktörerna som presenterade sina klimatfärdplaner den 7 oktober har Finland möjlighet att göra klimatneutralitet till en framgångsfaktor som förbättrar uppskattningen av finländsk mat.

På ett webbinarium som ordnades i Helsingfors den 7 oktober presenterade Livsmedelsindustriförbundet rf, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf,  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK rf och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf samt Finlands Dagligvaruhandel rf PTY sina färdplaner.

Förutom färdplanerna enligt regeringsprogrammet bidrar också jord- och skogsbruksministeriets program för klimatvänlig mat samt klimatåtgärdspaketet för markanvändningssektorn till minskade klimatutsläpp.

Inspelning

Presentation på finska

Nyheter

Utlysning av understöd för projekt

Under de följande 1-3 åren betalar Livsmedelsverket sammanlagt cirka 1,7 miljoner euro i statsunderstöd för projekt för utveckling av livsmedelskedjan. Inom tidsfristen, det vill säga vid utgången av augusti, lämnades in sammanlagt 25 ansökningar. Understöd beviljades för sju projekt.

Projektefterlysning (på finska): Livsmedelsverket

Efterlysning av projekt

Den första fasen av efterlysningen av projekt som gäller programmet för klimatvänlig mat har inletts. Projektefterlysningen som administreras av Livsmedelsverket pågår från den 17 juni till den 28 augusti 2020.

Syftet med finansieringen är att genomföra projekt inom följande områden:

  1. Kost och skolmåltider/daghemsmåltider

  2. Utvecklingsprogrammet Ansvarsfulla mattjänster (genomförare för programmet)

  3. Minskning av matsvinnet inom primärproduktionen och hushållen

Prioriterade områden (på finska): Livsmedelsverket

Dialogpaus-diskussionerna underbygger beredningen av programmet för klimatvänlig mat

Programmet siktar till en stor systemisk förändring vars konsekvenser måste kunna förutses ur många olika synvinklar.

För att ta fram underlag kring programmet ordnar ministeriet tillsammans med Dialogpaus-stiftelsen  diskussioner på olika håll i Finland. Diskussionerna sker med hjälp av  Dialogpaus-metoden. Metoden ger människor från olika utgångspunkter en jämlik möjlighet att diskutera beredningen av programmet. Målet är också att nå människor som inte tidigare har deltagit i diskussioner om klimatvänlig mat. 

Våren 2020 ordnades diskussioner i Kemijärvi, Tammerfors och Raseborg. Alla diskussioner har varit distansdiskussioner. På hösten fortsätter diskussionerna.

Höstens diskussioner:

  • Joensuu 26.8

  • Kurikka 1.9

  • Nådendal 3.9

  • Tavastehus 14.9

  • Uurainen 16.9

Mer information: Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman, @hsmattila och #ilmastoruoka på Twitter

 

Se också

Mer information

Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162401  


Anna Salminen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162002