Programmet för klimatvänlig mat

Jord- och skogsbruksministeriet bereder i enlighet med regeringsprogrammet ett program för klimatvänlig mat som syftar till att stödja samhällets omställning till ett klimatsäkert livsmedelssystem. Projektet inleddes i början av 2020.

I ett klimatsäkert livsmedelssystem beaktas alla aspekter av hållbarhet: social, ekonomisk, kulturell och ekologisk hållbarhet. Programmet bidrar till Finlands regerings mål om att Finland ska bli klimatneutralt före 2035.

Klimatprogrammet fokuserar på verksamheten efter det som sker på åkern, prioriteringen ligger i att minska utsläppen från matkonsumtionen.
Programmet bereds samtidigt med markanvändningssektorns åtgärdshelhet. Genom åtgärdshelheten finansieras projekt som handlar om primärproduktion och åkermark och som minskar koldioxidutsläppen från jordbruket och  LULUCF-sektorn.

I klimatprogrammet fastställs de bästa och effektfullaste målen för att skapa ett klimatsäkert livsmedelssystem i Finland. 

Dialogpausdiskussionerna är en konstruktiv del av dialogen om mat


Jord- och skogsbruksministeriet ordnade tillsammans med Dialogpaus-stiftelsen dialogpausdiskussioner om hållbar mat våren och hösten 2020 samt vintern 2021. Syftet med diskussionerna är att underbygga arbetet med programmet för klimatvänlig mat. Målet är en konstruktiv samhällelig dialog.

Dialogpausdiskussionerna för samman människor med olika bakgrund för att diskutera på ett jämlikt sätt och djupa förståelsen för samtalsämnet, andra människor och sig själva. Målet är också att nå människor som inte tidigare har deltagit i diskussioner om klimatvänlig mat.

Diskussionerna har visat sig vara ett lyckat sätt att diskutera hållbar mat och förändrade matvanor. Dialogpaussystemet gjorde människor delaktiga och fick deras röst hörd på ett meningsfullt sätt och nådde också dem som i allmänhet inte  deltar i samhälleliga debatter.

Läs rapporten [FI]

Klimatarbete ska bli en framgångsfaktor i den finländska livsmedelskedjan

Livsmedelsbranschen är den första branschen i Finland som längs hela värdekedjan från råvaruproduktionen till konsumentgränssnittet har fastställt åtgärder för att uppnå utsläppsmålen.  Enligt branschaktörerna som presenterade sina klimatfärdplaner den 7 oktober har Finland möjlighet att göra klimatneutralitet till en framgångsfaktor som förbättrar uppskattningen av finländsk mat.

På ett webbinarium som ordnades i Helsingfors den 7 oktober presenterade Livsmedelsindustriförbundet rf, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf,  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK rf och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf samt Finlands Dagligvaruhandel rf PTY sina färdplaner.

Förutom färdplanerna enligt regeringsprogrammet bidrar också jord- och skogsbruksministeriets program för klimatvänlig mat samt klimatåtgärdspaketet för markanvändningssektorn till minskade klimatutsläpp.

Inspelning

Presentation på finska

Nyheter

 

Se också

Mer information

Anna Salminen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, marknadsenheten 0295162002