År 2017 finansierade projekt

Stimulering av internationaliseringen inom vattensektorn

1) Referensresultat från tester för blågröna alger för att öppna exportmarknader

 Åbo universitet och VTT har utvecklat vattenteknik som mäter algtoxiner i vattnet. I projektet testas ett nytt mätsystem i Finland och i Taihusjön i Kina. Målet är kommersialisering och lansering av den nya tekniken på den internationella marknaden.

Sökande och partner: Åbo universitet med VTT, NTM-centralen i Egentliga Finland, Pyhäjärviinstitutet, Salofa, Niglas (Kina)
Finansiering: 215 500 euro
Projektet genomförs: 1.1.2018–31.12.2018
Kontaktperson: Sultana Akter, Åbo universitet, suakte@utu.fi, tfn 045 638 58 11

2) Effektiv drift av vattentjänstnät

Projektet söker nya lösningar för beslutsstöd för vattentjänstverk. Det ska tas fram en uppsättning tjänster för att övervaka driften av vattentjänstnät. Tester görs i Finland och utomlands. I projektet utvecklas också en av VTT planerad prototyp som kan användas vid pilotförsök.

Sökande och partner: Econet Oy  Andra företag, VTT och yrkeshögskolan Savonia
Finansiering: 149 000 euro
Projektet genomförs: 1.12.2017–30.6.2019
Kontaktperson: Antti Herlevi, Econet Oy, antti.herlevi@econetgroup.fi, tfn 040 565 96 35

3) Vattentjänstverk som partner i internationell verksamhet                              

Målet är att skapa ramar och koncept för vattentjänstverk för att delta i internationell verksamhet.  Ett ytterligare mål är att utbilda och aktivera intressegrupper, utveckla koncept och starta pilotförsök i Vietnam, Kosovo och Nepal.

Sökande och partner: Finlands Vattenverksförening rf, Finlands vattenforum rf
Finansiering: 73 600 euro
Projektet genomförs: 1.1.2018–31.3.2019
Kontaktperson: Osmo Seppälä, Finlands Vattenverksförening rf, osmo.seppala@vvy.fi,  tfn 09 8689 0122

4) Transformational clean water solution in emergency context

Det ska utvecklas nya lösningar för att få tillgång till rent vatten i undantagsförhållanden. Projektet, som genomförs i Kenya, handlar om att producera vattentjänster med teknik som lämpar sig för flyktinglägermiljöer och katastrofer. Projektet ska också åstadkomma verksamhetsmodeller och partnerskap som förbättrar tillgången till rent vatten i svåra förhållanden.

Sökande och partner: World Vision Finland, World World Kenya, Solar Water Solutions Oy, statliga aktörer inom vattensektron i Kenya, FN-organisationer, Finlands Vattenforum och Sitra
Finansiering: 91 015 euro
Projektet genomförs: 1.2.2018–30.6.2019
Kontaktperson: Annette Gothoni, World Vision Finland, annette.gothoni@worldvision.fi, tfn 040 595 08 92

5) Projekt för främjande av internationaliseringen inom vattensektorn

Projektet syftar till att främja tillväxten inom export av vattenkompetens, partnerskap i vattensektorn samt att skapa kluster med fokus på internationell affärsverksamhet. Projektet testar nya verksamhetsmodeller för att bidra till internationaliseringen inom vattensektorn och stärker samtidigt Finlands vattenforum som en samarbets-, internationaliserings- och kommunikationsplattform.

Sökande och partner: Finlands vattenforum med dess över 120 medlemsorganisationer
Projektet genomförs: 15.5.2017–31.12.2019
Finansiering: 400 000 euro
Kontaktperson: Topi Helle, Finlands vattenforum, topi.helle@fwf.fi, tfn 040 7381267


Nya servicekoncept för vattenturism

6) BLUE - digitala servicekoncept för vattenturism

Målet är att ta fram servicekoncept som bygger på öppna data och tekniken kallad förstärkt verklighet och virtuell verklighet. Projektet ska kartlägga turismföretag, tillhandahållare och utvecklarorganisationer av öppen geografisk information, tillhandahållare av AR/VR-tjänster samt utveckla och testa nya digitala koncept för turism med hjälp av tjänstedesign.

Sökande: Haaga-Helia yrkeshögskola
Finansiering: 250 000 euro
Projektet genomförs: 1.9.2017–15.12.2019
Kontaktperson: Teemu Moilanen, Haaga-Helia yrkeshögskola, teemu.moilanen@haaga-helia.fi,
tfn 040 510 73 17

7) Lake Nature Center Finland

Vid stranden av Näsijärvi nära nöjesparken Särkänniemi  i Tammerfors planeras ett nytt center med fokus på insjönaturen. Projektet ska kartlägga den digitala teknikens möjligheter, skapa en serviceplattform, ett varumärke för servicekonceptet och verktyg för marknadsföring. Projektet ska förena aktörer med vattenkunskap och -kompetens. Resultatet är en verksamhets- och servicemodell för centret samt ett nytt servicekoncept för turism som också kan tillämpas på andra sjöstrands- och naturcenter.

Sökande och partner: Ekokumppani Oy, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Finansiering: 138 817 euro
Projektet genomförs: 1.1.2018–31.3.2019
Kontaktperson: Matti Pollari, Ekokumppanit Oy, matti.pollari@tampere.fi, tfn 040 800 78 00

8) Evolutionspsykologins lämplighet för utveckling av turismen: vattenupplevelsernas inverkan på stress

I projektet ska analyseras parkbesökarnas erfarenheter och mätas förändringar som sker i kroppens funktioner under besöken. Vidare gör man intervjuer och iakttagelser samt fotograferar. Projektet hjälper att förstå hur människor upplever närheten av vatten. Ytterligare ger projektet information om de bästa sätten för avkoppling och återhämtning från arbetsstress.

Sökande: Åbo universitet
Finansiering: 51 063 euro
Projektet genomförs: 1.12.2017–31.12.2018
Kontaktperson: Anu Lähteenmäki-Uutela, Åbo universitet, anu.lahteenmaki-uutela@utu.fi, tfn 050 520 07 99

9) Skipperi - uthyrning av båtar

I projektet lanseras en båttjänst typ Airbnb, görs en ”tripadvisor” för vattendrag och en marknadsundersökning samt skapas nya möjligheter för båtbranschen. Tjänsten ger nya användargrupper möjlighet till båtliv och hyrning av en båt när ägaren inte har möjlighet att använda båten själv.

Sökande och partner: Harmaja 10 Oy
Finansiering: 60 000 euro
Projektet genomförs: 1.9.2017–31.12.2018
Kontaktperson: Anna-Leena Raij, Harmaja 10 Oy, anna-leena@skipperi.fi, tfn 050 350 5182


Hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi i vattendrag

10) Återvinning av nollfiber i sjösediment i Hiedanranta

Målet är att återvinna den nollfiber som ligger på sjöbottnar. Nollfibern i Näsijärvi kan behandlas på ett ekonomiskt och hållbart sätt utan några stora negativa effekter för miljön. Det handlar om en ny mikrobiologisk process som ger möjlighet att tillverka värdefulla kemikalier, biogas och organiska gödselmedel av nollfiber. Det finns många motsvarande objekt över hela världen. Därför kan lösningen också tillämpas i andra delar av Finland och utomlands.

Sökande och partner: Tammerfors stad i samverkan med bland annat  Ramboll Finland Oy, Finnoflag Oy, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Mälardalens universitet (Sverige)
Finansiering: 265 000 euro
Projektet genomförs: 1.10.2017 – 30.4.2019
Kontaktperson: Reijo Väliharju, Tammerfors stad, reijo.valiharju@tampere.fi, tfn 050 388 0901

11) Förädling av lågvärdesfisk till livsmedel

Målet är att bygga en småskalig förädlingsanläggning som enkelt och förmånligt behandlar och förädlar mörtfisk till halvfabrikat för att användas i färdigmatkök. Den andra fasens prototyp ska byggas färdigt, det vill säga en enkel flyttbar förädlingsanläggning som på ett effektivt sätt förädlar mörtfisk till filéer eller massa. Anläggningen ska testas tillsammans med fiskare i landningshamnar. 

Sökande och partner: OY MG-Trading Ab, i samverkan med bland annat Teuvo Tuote Oy, Sata-Hämeen Kala Oy, enskilda kommersiella fiskare
Finansiering: 125 000 euro
Projektet genomförs: 1.7.2017 – 31.12.2018
Kontaktperson: Ben Johanson, OY MG-Trading Ab, ben.johanson@mg-trading.fi,
tfn 050 33 66 333 


År 2018 finansierade projekt

Digitala lösningar

12) Digitala lösningar och affärskoncept vid säkerställandet av säkerheten vid dammbassänger och  dammar

Projektet syftar till att skapa ett nytt till dammar och dammbassänger relaterat på finländsk kompetens baserat affärskoncept samt en helhetslösning som ger ett svar på säkerhets- och miljöutmaningarna eller andra motsvarande problem.  Målländerna är särskilt Kina och Kazakstan.

Sökande och partner: KaukoInternational Oy, 11 andra sökande och 4-6 samarbetspartner
Finansiering: 200 000 euro
Projektet genomförs: 1.11.2018–30.9.2019
Kontaktperson: Niiles Airola, kaukoInternational Oy, niiles.airola@kaukointernational.com, tfn 040 57 230 10

13) Digitalisering av mätning och övervakning av vattenresurser - Smart hantering av nya mättekniker VEMIDI

Projektet VEMIDI bygger ett system för miljömonitoring som använder ny teknik och som hjälper att samla in mät- och styrinformation i realtid.

Sökande och partner: Finlands miljöcentral tillsammans med FWF och XAMK
Finansiering: 216 300 euro
Projektet genomförs: 1.9.2018–31.12.2019
Kontaktperson: Tero Väisänen, Finlands miljöcentral, tero.vaisanen@ymparisto.fi, tfn 0400 58 17 04

14) Moderna onlinemätningar för säkerställande av vattenförsörjningen - digitalisering av vattenprocesser och maskininlärning som en del av utvecklingen av vattenhushållningen, ModWat

Projektet handlar om utveckling av mät- och givarteknik för att observera hushållsvattnets kvalitetsproblem i realtid samt om systemets kommersiella potential.

Sökande och partner: Satakunta yrkeshögskola tillsammans med  institutionen för kemi och bioteknik vid Tammerfors tekniska universitet (TTY), SAMK, Vatteninstitutet och företaget ColloidTek Oy
Finansiering: 190 500 euro
Projektet genomförs: 1.11.2018–31.3.2020
Kontaktperson: Martti Latva, Satakunta yrkeshögskola. martti.latva@samk.fi, tfn 044 71 030 60

15) Artificiell intelligens och IoT vid hantering av vattenrisker och vattenresurser (ÄlyVesi)

Projektet identifierar möjligheter för att tillämpa maskininlärning och artificiell intelligens vid hanteringen av vattenresurser samt testar prognostisering av vattenståndet genom djupinlärning.

Sökande och partner: Finlands miljöcentral, Valohai Oy, BVdrone Oy
Finansiering: 196 000 euro
Projektet genomförs:31.8.2018–31.12.2019
Kontaktperson: Jari Silander, Finlands miljöcentral, jari.silander@ymparisto.fi, tfn 040 747 38 81

16) Tryggandet av grundvatten genom uppföljning i realtid

Projektets mål är att utreda hur olika belastningskällor, såsom bebyggelse, åkerodling, husdjursskötsel och ytvatten, kan påverka grundvattnen och om det är möjligt att med hjälp av kontinuerliga mätningar producera information som är nyttig för vattenförsörjningen.

Sökande och partner: Institutet för hälsa och välfärd, Uleåborgs universitet, EHP Environment Oy, Preventos Informatics Oy
Finansiering: 118 832 euro
Projektet genomförs: 1.10.2018–22.3.2020
Kontaktperson: lkka Miettinen, Institutet för hälsa och välfärd, ilkka.miettinen@thl.fi, tfn 029 524 63 71


Innovationer

En försöks- och inlärningsmiljö för ny miljövänlig fiskodlingsteknik i Laukaa

Projektet ska ta fram ett nytt koncept för odling av fisk i cirkulerande vatten. Detta minskar näringsbelastningen, men produktionskostnaderna är än så länge större än för den sedvanliga odlingen.  Det nya konceptet går ut på att man kör olika passiva processer för vattenbehandling för att minska kostnaderna. Konceptet ska testas i den pilotenhet som våren 2019 byggs vid Naturresursinstitutets fiskodlingsanläggning i Laukaa. Det görs också försök i företag för att minska näringsbelastningen från vanliga anläggningar med system med genomströmmande vatten. Detta sker bland annat med hjälp av vattenoxidation eller nya system för att samla upp näringsämnen.

Sökande och partner: Naturresursinstitutet tillsammans med bland annat  Geologiska forskningscentralen, Uleåborgs universitet, Vapo, Nordic Trout, WAI Consulting
Finansiering: 1 800 000 euro
Projektet genomförs: 1.3.2016–31.12.2019
Kontaktperson: Jouni Vielma, Naturresursinstitutet, jouni.vielma@luke.fi, tfn 0295 327 522