FI SV EN

Skärgårdsdelegationen

Skärgårdsdelegationen är en permanent delegation som tillsätts av statsrådet. Delegationens verksamhet baserar sig på skärgårdslagen (494/1981) och förordningen om skärgårdsdelegationen (387/1987, 1316/1993, 752/2019).

Delegationen deltar i utvecklingen av skärgårdsområdena tillsammans med landskapen, kommunerna, statliga myndigheter och andra parter. Delegationen har ett eget sekretariat med en heltidsanställd generalsekreterare. Medlemmarna i sekretariatet företräder ministerierna, statliga verk, regionala förbund, kommunerna och näringslivet. Dessutom deltar en representant för Ålands skärgårdsnämnd som sakkunnigmedlem i delegationens möten.

Skärgårdsdelegationen har en viktig roll i tillsynen över skärgårdslagen. Delegationen bereder åtgärder för att främja skärgårdens utveckling och följer upp deras verkningar. Till skärgårdsdelegationens uppgifter enligt förordningen hör att

  • följa tillämpningen av lagen om främjande av skärgårdens utveckling 
  • aktivt följa förhållandena i skärgården och skaffa behövliga uppgifter om dem
  • samarbeta med skärgårdskommunerna, kommuner med skärgårdsdel , andra skärgårdsområden och insjöområden, samt de organisationer och statliga myndigheter som är verksamma inom dem
  • bereda skärgårdsprogrammet och delta i beredningen av statsrådets eventuella skärgårdspolitiska principbeslut eller andra motsvarande beslut i samarbete med kommunerna, landskapsförbunden, statliga myndigheter och andra aktörer
  • behandla framställningar som gjorts hos delegationen av kommuner, landskapsförbund, statliga myndigheter och organisationer samt vid behov av andra aktörer
  • göra framställningar och ge utlåtanden

Utöver de uppgifter som anges ovan organiserar skärgårdsdelegationen årligen flera utvecklingsprojekt, som hänför sig t.ex. till att utveckla skärgårdens näringsliv, utnyttja fritidsboende och stugliv som resurser i områdena och förbättra nivån på transportservicen.

Ytterligare information om projekt som skärgårdsdelegationen har genomfört finns under Publikationer.

Mer information