METSO-programmet skyddar skogens biologiska mångfald

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden 2014–2025 eller METSO kombinerar skyddet av skogar med skyddet av den skogsekonomiska användningen. Målet med programmet är att stoppa tillbakagången hos naturtyperna med skog och skogsarter och stabilisera en gynnsam utveckling av den biologiska mångfalden i skogarna. Handlingsplanen genomförs genom ekologiskt effektiva och frivilliga åtgärder. Statsrådet godkände programmet i juni 2014.  Programmet fortsätter till utgången av 2025.

Enligt METSO går skyddet av skogar ut på markägarnas frivilliga insatser och planen genomförs såväl genom kontinuerliga som tidsbegränsade metoder. Med hjälp av dessa frivilliga insatser tryggas livsmiljöer där trädbeståndet har representativa strukturella drag och skogsnaturens artrikedom är stor.

När skogsägaren vill bedöma den biologiska mångfalden i skogen kan han vända sig till Finlands skogscentral, den lokala NTM-centralen eller de professionella skogsrådgivarna (skogsvårdsföreningar, skogsindustrin, företagare inom skogstjänster) för att få råd. De regionala skogs- och miljömyndigheterna beslutar om objektet lämpar sig för programmet.

På vår webbplats

Skogarnas biologiska mångfald och skydd i Finland -infografik (på finska)

På andra webbplatser

Metsonpolku
Lägesrapport 2022 för Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008–2025 (METSO) (Naturresursinstitutet) (på finska)

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162190   E-postadress: