Projekt gällande ekonomiskogarnas mångfald

Effektiva lösningar på naturvården i ekonomiskogarna – projektet Monimetsä

Det är viktigare än tidigare för aktörerna inom skogssektorn att sörja för målen för naturvården, när användningen av skogarna blir mångsidigare och användningen av trädmaterial ökar. Projektet Monimetsä utvecklar verksamhetsmodeller, genom vilka hållbarheten i användningen av skogarna tryggas och nivån på naturvården förbättras. I projektet identifieras naturvårdsmetoder som är förenliga med skogsvårdsrekommendationerna samt andra potentiella naturvårdsmetoder, vilka har ekologisk påverkan men har slagit dåligt rot i praktiken. Flaskhalsar för ibruktagandet löses genom att nya verksamhetsmodeller utvecklas och försök med sådana görs. Verksamhetsmodellerna omsätts i praktiken i hela landet. Projektet är en del av genomförandet av den nationella skogsstrategin och skogssektorns aktörer realiserar det tillsammans.

Övriga projekt

Även skogssektorns aktörer har pågående projekt som ska trygga skogsnaturens mångfald i ekonomiskogar. I skogsindustrins skogsmiljöprogram bedrivs bl.a. forskning på vilka verkningar skogsbrukspraxis har på skogsnaturen samt har beretts en anvisning om hur andelen murkna träd kan utökas i ekonomiskogar. MTK:s, SLC:s och Energiindustrins kampanj ska öka mängden murkna träd och träd med hål vid kanterna av ellinjer. I WWF:s skogsvårdshandbok presenteras metoder som hjälper skogsägare att trygga skogsnaturens mångfald. Naturvården i ekonomiskogar har också utvecklats i samband med METSO-programmets projekt.

På andra webbplatser
Forskings- och utveclingsprojekt i METSO-programmet (på finska)
Broschyr om projektet Monimetsä (på finska)
Projektet Monimetsä (Finlands skogscentral) (på finska)
Skogsindustrins skogsmiljöprogram 2016–2020 (Skogsindustrin rf) (på finska)
Skogsvårdshandbok (WWF) (på finska)

Mer information

Katja Matveinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287