Projekt som handlar om biologisk mångfald i ekonomiskogar

Naturvården i ekonomiskogar utvecklas i samband med den nationella skogsstrategin och METSO-programmet. Enligt skogsstrategin ska naturvården bli effektfullare och en mer integrerad del av den alldagliga skogsvården.
 
Projektet Monimetsä - jatkoaskel luonnonhoitoon - förbättrar skogsägarnas medvetenhet och förmåga att identifiera möjligheter och sätt att trygga den biologiska mångfalden i deras egna skogar samt att därigenom öka integreringen av naturvården. Projektet Luontolaatu utvecklar ett system för att följa upp standarden av naturvården. Naturvården främjas också genom andra projekt som ingår i skogsstrategin. Perspektivet är naturkunskap, incitament och kunnande.

I METSO har naturvården utvecklats utifrån skogsägarnas frivilliga åtgärder. Till exempel projektet Lajiturva (2019-2021) bidrar till att bevara hotade arter och förbättra arternas tillstånd i ekonomiskogar. Projektet Svämskogar och lövsumpskogar (Potut, 2019-2021) tar fram nya metoder för att identifiera svämskogar och lövsumpskogar. 

Övriga projekt

Även skogssektorns aktörer har pågående projekt som ska trygga skogsnaturens mångfald i ekonomiskogar.  Skogsindustrins skogsmiljöprogram forskar bland annat skogsbruksmetodernas effekter på skogsnaturen. Det har också arbetats fram en anvisning om hur andelen murkna träd kan utökas i ekonomiskogar. MTK:s, SLC:s och Energiindustrins kampanj ska öka mängden murkna träd och hålträd vid kanterna av ellinjer. I WWF:s skogsvårdshandbok presenteras metoder som hjälper skogsägare att trygga skogsnaturens mångfald.

På andra webbplatser
Forskings- och utveclingsprojekt i METSO-programmet
Projektet Monimetsä (Finlands skogscentral) (på finska)
Projektet Luonnonlaatu (Tapio Ab) (på finska)
Skogsvårdshandbok (WWF) (på finska)

Mer information

Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162287