EU:s program mot olagliga avverkningar

Olagliga avverkningar försvagar hållbart skogsbruk och ökar skogsförlust i synnerhet i utvecklingsländer. Ytterligare försvagar handeln med olagliga trävaror verksamhetsbetingelserna för ansvarstagande aktörer.

Det främsta målet i EU:s program för olagliga avverkningar (Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT 2003) är att stoppa det olagliga virket att nå EU-marknaden. Programmets centrala verktyg är EU:s timmerförordning (EUTR) och tillståndssystemet FLEGT. För övervakningen av dessa svarar Livsmedelsverket.

EU:s timmerförordning gäller såväl importerat virke som virke som producerats i Finland. En virkesimportör eller i EU-området, virkesproducenten, ska med hjälp av systemet för tillbörlig aktsamhet visa att det importerade virket är lagligt. När det gäller inhemskt virke är anmälan om skogsanvändning och mätintyg de viktigaste elementen i systemet för tillbörlig aktsamhet.

Kompanjonskapavtal mellan EU och virkesproducerande länder

Tillståndssystemet FLEGT bygger på bilaterala kompanjonskapavtal mellan EU och virkesproducerande länder. För tillfället har sex länder undertecknat avtalet: Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ghana, Indonesien, Liberia och republiken Kongo. Avtalen börjar gälla när de exporterade länderna har genomfört vissa åtgärder. Jord- och skogsbruksministeriet informerar om när avtalen träder i kraft.

Myndigheten i det exporterade landet ger ett intyg över trävarornas och produkternas laglighet som importören visar upp när varorna förs in till unionens område. FLEGT-systemet med Indonesien startades i slutet av år 2016.

På vår webbplats
Lagstiftning

På andra webbplatser
Illegal logging/FLEGT Action Plan (Europakommissionen)
EU:s förordning om timmer förbjuder olagligt timmer (Livsmedelsverket)

Mer information

Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162