Hållbart skogsbruk genom lagar och förordningar

Den starkaste skogspolitiska metoden för ett hållbart skogsbruk är skogslagstiftningen. I skogslagen föreskrivs om de begränsningar och förutsättningar som gäller användningen av skogar. Lagen om finansieringen av hållbart skogsbruk främjar skogsförbättringen och miljövården i privatskogar samt användningen av skogsenergi. Därutöver finns de bestämmelser om bl.a. bekämpning av skogsskador, handel med skogsodlingsmaterial, virkesmätning, samfällda skogar och skogsbrukets organisationer.

Användning av skogar samt skogsvård

Skogslag (1093/1996)

Statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog (1320/2013)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog (663/2014)

Ödemarkslag (62/1991)

Lag om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial (1055/2002)

Lag om bekämpning av skogsskador (1087/2013)

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (341/2019)

Statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (264/2016)

Statsrådets förordning om ikraftträdande av 10 § i lagen om bekämpning av skogsskador (356/2019)

Statrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke (1309/2013)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll (6/2014)

Lag om ändring av 48 a kap. 3 § i strafflagen (1086/2013)

Finansieringslagstiftning

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), (ändr. 202/2017)

Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas
på stöd för jord- och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av
landsbygden (300/2020)

Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (14/2019)

Statsrådets förordning om ikraftträdande av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (593/2015)

Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015)ändr. 185/2020; 366/2018, 220/2017, 263/2016)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (1043/2019)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (622/2015)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (266/2016)

Ersättning av skador orsakade av hjortdjur

Viltskadelag (105/2009)

Statsrådets förordning av viltskador (309/2013, ändr. 268/2017)

Organisationer

Lag om Forststyrelsen (234/2016)

Lag om statens skogsbruksaktiebolag (235/2016)

Statsrådets förordning om Forststyrelsen (247/2016)

Statsrådets förordning om gränser och villkor för Forststyrelsens upplåning (248/2016)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (888/2017, ändr. 660/2019)

Lag om Finlands skogscentral (418/2011)

Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral (1544/2016)

Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke
som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (1248/2018)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (1249/2018)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral 2020 (1254/2019)
 

Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011)

Lag om Naturresursinstitutet (561/2014)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer (1157/2017)

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio är ett aktiebolag fr.o.m 1.1.2015

Lag om förfarandena vid ombildande av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till ett aktiebolag (968/2014)

Lag om skogsvårdsföreningar (534/1998)

Förordning om skogsvårdsföreningar (1227/1998)

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar (391/2018)

Lag om samfällda skogar (109/2003)

Lag om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen
om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i
enlighet med renskötsellagen (301/2020)

Virkesmätning

Virkesmätningslag (414/2013)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätnings-nämnden åren 2020 och 2021 (1253/2019)

Statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen (457/2013)

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen (924/2014)

Fler förordningar och föreskrifter om mätning av virke finns på Naturresursinstitutets sidor.

Timmer och trävaror

Lag om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror (897/2013)

Lag om ändring av 48 a kap. i strafflagen (898/2013)

Lag om systemet med Flegtlicenser (1425/2014)

Naturskydd

Naturvårdslag (1096/1996)

Mer information

Vilppu Talvitie, yksikön päällikkö, hallitusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö 0295162417