Skogsstrategins projetktportfölj

A. Framtida skogliga data och elektroniska tjänster

Inom projektet utvecklar man nästa generationens system för skoglig information samt en process för att hålla datalagret aktuellt. Tjänsten MinSkog.fi utvecklas till en öppen portal för informationsförmedling och kommunikation. Tjänsten stöder fö-retagsamhet inom skogsbruket, kostnadseffektiv verksamhet och skogsservicemarknadens tillväxt samt främjar uppdatering av skogliga data. Tjänsten blir en europeisk föregångare för att hantera användningen av privatskogar och för hur geografisk information kan utnyttjas för att trygga mångfalden, kulturarvet och ekosystemtjänsterna.

B. Planläggning som stöder skogsbranschen

Man skapar större klarhet i gränsytorna mellan skogslagen och markanvändnings- och bygglagen så att överlappande styrning kan undanröjas. Förfarandena med tillstånd till miljöåtgärder och planbestämmelserna förtydligas. Dessutom organiserar man tillgången på planbestämmelser i form av geografisk information.

C. Statistikföring över skogsbranschen i förnyelse

Man utvecklar statistikföringen när det gäller gränsytorna mellan skogsindustrin, energiindustrin och den kemiska industrin samt när det gäller naturturism, skogsbruksrelaterade tjänster och annan skoglig affärsverksamhet och ekosystemtjänster.

D. Utvecklande av aktivt skogsbruk, marknadstillträdet för virke och skogsägarstrukturen

Beskattningen av och lagstiftningen om skogsbruk utvecklas för att stödja aktivt skogsbruk, marknadstillträdet för virke och en förändring av skogsägarstrukturen.  Man främjar en ökning av storleken på skogsfastigheterna och stoppande av fragmenteringen bland annat genom att utveckla lagstiftningen om samfällda skogar och ta fram nya former för skogsägande samt genom att minska dödsboägandet av skog.

E. Ett nytt incitamentssystem för skogsbruket och resurseffektiv skogsvård

Inom projektet bereder man ett framtida incitamentssystem för skogsbruket för att främja aktiv och resurseffektiv användning av skogarna och den välfärd som nyttigheter som saknar marknad genererar.

F. Skogsbranschens forskningsstrategi

En forskningsstrategi för skogsbranschen utarbetas och genomförs och i den linjerar man upp prioriteringarna för grundforskning och tillämpad forskning inom skogsbranschen.  Som ett led i förankringen av forskningsstrategin genomförs ett teknologiprogram för skogsbranschen för att främja produktiviteten för det arbete som utförs i skogarna och för att förbättra serviceproduktionen inom skogsbruket.

G. Trafikinfrastruktur som stöder skogs-branschen

Man bereder och genomför ett utvecklingsprogram med hjälp av vilket offentliga investeringar styrs till vägnät, banleder och terminaler som särskilt betjänar skogsbranschen.

H. Nya handlingsmodeller för samarbete mellan arbetsliv och utbildning

Inom projektet tar man fram modeller för samarbete mellan aktörer inom skogsbranschen och utbildningsorganisationer. De gäller innehållet i och marknadsföringen av yrken och utbildning som leder till yrkena samt utvecklande av företagens verksamhet och kompetens relaterad till verksamheten (exempelvis studier på arbetsplatsen, projektarbeten, FUI-verksamhet). Man genomför kvantitativ och kvalitativ prognostisering av skogsbranschens utbildning och enligt behov kvalitativ bedömning av kompetensen och tillgången på arbetskraft.

I. Naturvård i ekonomiskogar

Naturvården i ekonomiskogarna utvecklas så att mångfalden och ekosystemtjänsterna beaktas i den dagliga verksamheten. Inom projektet skapar man också beredskap och nya incitament för att naturvårdsmetoder för ekonomiskogarna ska kunna införas på allt bredare front.  Ett skogskulturprogram utarbetas som ett led i projektet.

J. Andra än virkesproduktionsmässiga ekosystemtjänster – tryggande och marknadsutveckling

Inom projektet främjar man tryggandet av och marknadsutvecklingen för andra än virkesproduktionsmässiga ekosystemtjänster. Inom projektet sammanställer man information om olika skogsanvändningssätt och deras fördelar, betydelse och värden samt om korskopplingar. Dessutom utreder man möjligheterna och de administrativa/lagstiftningsmässiga hindren när det gäller att ta i bruk habitatbanker och frivilliga avtalsbaserade handlingsmodeller för tryggandet av mångfalden, vattenvården, kolsänkorna, vilthushållningen och skogarnas rekreationsvärden och för mark-nadsutvecklingen.

K. Uppskattning av finländska skogar

Inom projektet skapar man förutsättningar för en ökad uppskattning av skogsanvändningen och skogsnaturen. Man fäster särskild vikt vid att stärka barns och ungas förhållande till skogen samt vid legitimiteten för hållbar vård och användning av skogarna. Som ett led i projektet utvecklar man också mätningen av och tar fram indikatorer för uppskattningen av skogarna.

På vår webplats
Skogsdata och elektroniska tjänster
Skogsägarstruktur i Finland
Förändringar av Kemera-lagen