FI SV EN

Statsunderstöd som beror på prövning gällande rådgivning inom jordbruk och övriga landsbygdsnäringar samt 4H-verksamhet

Aktuellt

Jord- och skogsbruksministeriet utlyser specialunderstöd för projekt som gäller jordbruksrådgivningstjänster fr.o.m. den 29 november 2021

Syftet med de projekt för att utveckla jordbruksrådgivningstjänsterna som finansieras med specialunderstödet är att förbättra jordbrukets verksamhetsförutsättningar, särskilt affärskompetensen.

Ansökningarna ska lämnas in senast den 7 januari 2022 kl. 16.15.

Länk till utlysningen

***

 • Allmänt

  Statsunderstöd beviljas till allmännyttiga rådgivningsorganisationer på landsbygden, såsom registrerade föreningar och andra sammanslutningar som arbetar med jordbruksrådgivning och utvecklingsverksamhet. Understöden beviljas ur moment 30.10.50.

  Även 4H-organisationer kan beviljas understöd för 4H-verksamheten. Understöden beviljas ur moment 30.10.55.

  Den understödda verksamheten ska stå i linje med bestämmelserna och alltid bidra till målen för anslaget i statsbudgeten.

  Beviljandet av understöd för näringslivsrådgivningen baserar sig på statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (SRf 431/2016) som utfärdats med stöd av lagen (http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160431?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=431%2F2016). 

  Beviljandet av understöd för 4H-rådgivningen baserar sig på statsunderstödslagen (688/2001).

  Näringslivsrådgivning

  Jord- och skogsbruksministeriet beviljar enligt ansökan årligen behovsprövade statsunderstöd till rådgivningsorganisationer på landsbygden för utveckling av gårdsbruk och övrig företagsverksamhet som bedrivs vid sidan av gårdsbruket.

  Understödet är ett allmänt understöd som kan beviljas för understödsmottagarens verksamhet i allmänhet eller för en bestämd, specificerad del av verksamheten.

  Ministeriet förutsätter att den statsunderstödda rådgivningsverksamheten omfattar hela landet (SRf 431/2016, 4 §).   Med omfattning avses två saker: statsunderstödd rådgivning av samma standard finns tillgänglig i den mån det är möjligt, och till rimliga kostnader på alla håll i landet (geografisk omfattning) och att rådgivningen når målgrupperna i en så stor omfattning som möjligt (kundomfattning).

  4H-rådgivning

  Jord- och skogsbruksministeriet stödjer 4H-verksamheten som syftar till att bl.a. stärka landsbygdens livskraft och dragkraft som boendemiljö genom att erbjuda mångsidig hobby- och serviceverksamhet, sysselsätta ungdomar samt erbjuda dem möjligheter att starta ett företag på den egna hembygden.

  Understödet är ett allmänt understöd som kan beviljas för understödsmottagarens verksamhet i allmänhet eller för en bestämd, specificerad del av verksamheten.

  Understödens storlek och ansökan om statsunderstöd

  Det beviljade understödets maximibelopp är högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna (SRf 431/2016, 5 §) om inte något annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att den understödda verksamhetens mål ska nås.

  Ansökningstider

  Allmänt understöd:

  Ansökan om understöd ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet före utgången av det kalenderår som föregår det verksamhetsår som understödet gäller.

  Jord- och skogsbruksministeriet informerar specifikt om möjligheten att ansöka om specialunderstöd.

  Ansökningarna ska lämnas elektroniskt till ministeriets registratorskontor. Även de på elektronisk väg levererade handlingarna ska vara undertecknade av personer som har rätt att anteckna sammanslutningens namn. Handlingarna skannas och sänds till ministeriets registratorskontors e-post.


  E-postadress: kirjaamo@mmm.fi

  Ministeriets postadress: Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET
   

  Ytterligare information:

  Markku Himanen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, Marknadsenheten, tfn 0295 16 2472, markku.himanen@mmm.fi

   

Mer information