FI SV EN

Ruokaketjun kehittäminen

Ruokapoliittisen selonteon tavoitteena on, että suomalaiset syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta ja turvallista ruokaa. Kuluttajalla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja. Ruokaketjun kehittämisellä pyritään vastaamaan selonteon tavoitteisiin, joita ovat:

  • ruokaketjun kilpailukyvyn nostaminen
  • kestävä ruuantuotanto ja vastuullinen ruuankulutus
  • ruuan ja sen tekijöiden arvostuksen nostaminen, ruokahävikin vähentäminen
  • ruokakulttuurin ja ruokakasvatuksen edistäminen
  • kansallisten laatujärjestelmien ja vapaaehtoisten sitoumustoimien kehittäminen
  • yhteistyön lisääminen koko ketjussa.

Erätaukokeskustelut osana rakentavaa keskustelua ruuasta

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti yhdessä Erätauko-säätiön kanssa kestävä ruoka -aiheisia Erätauko-keskusteluita. Keskusteluiden tarkoituksena oli tukea ilmastoruokaohjelman valmistelua. Tarkoituksena oli käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Tavoitteena oli myös tavoittaa osapuolia, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet ilmastoruoka-aiheisiin keskusteluihin. 
Käydyt keskustelut ovat osoittautuneet onnistuneeksi tavaksi käydä keskustelua kestävästä ruuasta ja ruokamuutoksesta. Erätauko-keskustelu mahdollistaa eri lähtökohdista tulevien ihmisten tuomisen yhteen keskustelemaan tasavertaisesti ja lisäämään syvempää ymmärrystä keskustelun aiheesta, toisista ihmisistä sekä itsestään. Erätauko-menetelmä mahdollistaa kansalaisten osallistamisen ja heidän kuulemisensa mielekkäällä tavalla sekä tavoittaa myös heitä, jotka eivät yleensä osallistuisi aiheeseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Linkki raporttiin

Selvitys sopimusrakenteista ja kustannus-indekseistä elintarvikealan julkisissa elintarvikehankinnoissa

Elintarvikehankinnoissa käytettäviä tapoja reagoida hinnan muutoksiin ja hinnan muutosten vaikutuksia julkisiin elintarvikehankintoihin on selvitetty. Lisäksi kartoitettiin sopimuksissa käytössä olevia kustannusindeksejä. Työ tuotti toimenpidesuosituksia sopimusrakenteiden ja markkinoiden läpinäkyvyyden kehittämiseksi.
 
Selvitys sopimusrakenteista ja kustannusindekseistä elintarvikealan julkisissa hankinnoissa

Tallenne 23.1.2024 julkaisutilaisuudesta: Miten julkisissa elintarvikehankinnoissa on reagoitu hintojen nousuun?

Ammattikeittiöt 2020 –tutkimus

Taloustutkimus Oy toteutti maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta kyselyn, joka suunnattiin ammattikeittiöille tammi-helmikuussa 2020 ennen poikkeusolojen alkamista. Kyselyn avulla haluttiin syventää tietoa ammattikeittiöiden raaka-ainehankintojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkemyksistä. Selvityksen kohderyhmänä olivat sekä julkiset että yksityiset ammattikeittiöt. Kyselyssä selvitettiin muun muassa keittiöammattilaisten arvioita kotimaisten, lähellä tuotettujen ja luomuraaka-aineiden käytön määristä tuoteryhmittäin. Lisäksi kartoitettiin kasvis- ja vegaaniruoan tarjontaa sekä hävikinseurantaa. Kyselyyn vastasi 662 ammattikeittiöiden elintarvikehankinnoista vastaavaa henkilöä pikaruokapaikoista illallisravintoloihin ja kuntien keskuskeittiöihin vastausprosentin ollessa 44%.

Ammattikeittiöt 2020 –tutkimus

Raportin liitteet

Esiselvitys kasviproteiinialan vaikuttavuusinvestoinnista

Kasvispainotteisen ruokavalion lisääntyminen vaatii kasvituotantoarvoketjun ja uusien innovaatioiden kehittämistä. Maa- ja metsätalousministeriön tilasi esiselvityksen, josta käy ilmi, että kotimainen valkuaiskasvien jatkojalostuslaitos sekä arvoketjun koordinoitu kehittäminen, edistäisi ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtymistä ja proteiinituotannon huoltovarmuutta.

Linkki esiselvitykseen

Esiselvitys kustannusindeksien rakentamisesta elintarvikealalle Suomessa

Esiselvitys antaa tietoa, minkälaisia kustannusindeksejä käytettävissä olevilla tilastoaineistoilla voidaan elintarvikealalle tuottaa ja miten kustannusindeksit tulisi rakentaa. Esiselvityksessä tarkastellaan myös, mitä kehitystarpeita elintarviketalouden tilastointiin liittyy. 

Esiselvitys aukeaa tästä

Mer information

Petri Koskela, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, marknadsenheten Telefon:0295162382   E-postadress: