Reform av lagen om Forststyrelsen

 

Lagen om Forststyrelsen trädde i kraft 15.4.2016.

Informationen om det förberedande arbetet med projektet kommer att finnas på denna sida ännu en tid efter att projekttiden har löpt ut.  


Republikens president stadfäste den 8 april 2016 den nya lagen om Forststyrelsen. Forststyrelsens skogsbruksaffärsverksamhet ska på ett konkurrensneutralt sätt enligt EU-bestämmelserna överföras till ett skogsbruksaktiebolag som ägs helt av staten. Lagen träder i kraft den 15 april 2016.

Användningen av nationalparker, ödemarksområden och andra naturskyddsområden fortsätter på samma sätt som tidigare. Skötseln av dessa områden sker under miljöministeriets ledning. Statens mark- och vattenområden förvaltas fortfarande av affärsverket Forststyrelsen. Forststyrelsens kommande dotterbolag får rätt att använda dessa områden.

Riksdagen, ministerierna och Forststyrelsen ska se till att affärsverksamheten uppfyller de samhälleliga förpliktelserna som gäller bl.a. naturens biologiska mångfald, rekreationsanvändning, sysselsättning, samekulturen och renskötseln. I samband med att man tar fram regionala naturresursplaner är det möjligt för invånarna och intressentgrupperna att inverka på hur dessa förpliktelser och avverkningar fokuseras i statens ekonomiskogar.

Enligt den nya lagen ska vård, användning och skydd av de naturresurser som Forststyrelsen förvaltar samordnas i samernas hembygdsområde på det sättet att förutsättningarna för samerna att utöva sin kultur är tryggade.

Forststyrelsens ägarpolitiska riktlinjer

Finanspolitiska ministerutskottet behandlade den 25 oktober 2016 Forststyrelsens ägarpolitiska riktlinjer. Jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma riktlinjer omfattar målen för Forststyrelsens affärsverksamhet, offentliga förvaltningsuppgifter och affärsverk. Forsstyrelsens styrelse svarar för genomförandet av riktlinjerna på hela koncernnivån.

 

På vår webbplats
Nya riktlinjer för Forststyrelsen (pressmeddelande Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet 25.10.2016)

På andra webbplatser
Lag om Forststyrelsen (234/2016)
Lag om statens skogsbruksaktiebolag (235/2016)
Statsrådets förordning om Forststyrelsen (247/2016)
Statsrådets förordning om gränser och villkor för Forststyrelsens upplåning (248/2016)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (1592/2015)

 

Mer information

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162444   förnamn.efternamn@mmm.fi


Vilppu Talvitie, yksikön päällikkö, hallitusneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö 0295162417   förnamn.efternamn@mmm.fi