Talousmetsien monimuotoisuushankkeita

Talousmetsien luonnonhoitoa kehitetään osana Kansallista metsästrategiaa ja METSO-ohjelmaa. Metsästrategian tavoitteena on saada luonnonhoito nykyistä vaikuttavammaksi ja kiinteämmäksi osaksi jokapäiväistä metsänhoitoa.

Monimetsä –  jatkoaskel luonnonhoitoon -hankkeessa tuetaan metsänomistajien tietoisuutta ja kykyä tunnistaa monimuotoisuuden turvaamisen mahdollisuuksia ja toteutuskeinoja omissa metsissään ja tätä kautta lisätään luonnonhoidon valtavirtaistamista. Luontolaatu -hankkeessa kehitetään luonnonhoidon laadun seurantaa. Luonnonhoitoa edistetään lisäksi metsästrategian muissa hankkeissa luontotiedon, kannusteiden ja osaamisen kehittämisen näkökulmista.

METSO-ohjelmassa talousmetsien luonnonhoitoa on kehitetty metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuen. Esimerkiksi Lajiturva-hankkeessa (2019-2021) edistetään uhanalaisten lajien esiintymien säilymistä ja lajien tilanteen paranemista talousmetsissä. Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (Potut, 2019-2021) -hankkeessa puolestaan kehitetään uusia menetelmiä tulvametsien ja metsäluhtien tunnistamiseksi.

Muut hankkeet

Käynnissä on myös metsäalan toimijoiden omia hankkeita, joilla turvataan metsäluonnon monimuotoisuutta talousmetsissä. Metsäteollisuuden metsäympäristöohjelmassa muun muassa tehdään tutkimusta metsätalouskäytäntöjen vaikutuksista metsäluontoon sekä on valmisteltu toimintaohje lahopuun lisäämiseksi talousmetsissä. MTK:n SLC:n ja Energiateollisuuden kampanjassa tuotetaan kolo- ja lahopuuta sähkölinjojen reunoille. WWF:n metsänhoito-oppaassa metsänomistajille esitellään keinoja turvata metsäluonnon monimuotoisuutta.

Muualla verkossa
METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeet
Monimetsä-hanke (Suomen metsäkeskus)
Luonnonlaatu-hanke (Tapio Oy)
Metsänhoito-opas (WWF)

 

Lisätietoja

Katja Matveinen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287