Talousmetsien monimuotoisuushankkeita

Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut - Monimetsä-hanke

Luonnonhoidon tavoitteista huolehtiminen on metsäalan toimijoille entistä tärkeämpää, kun metsien käyttö monipuolistuu ja puun käyttöä lisätään. Monimetsä-hanke kehittää toimintamalleja, joilla turvataan metsien käytön kestävyyttä ja parannetaan luonnonhoidon tasoa. Hankkeessa tunnistetaan metsänhoidon suositusten mukaisia sekä muita potentiaalisia luonnonhoidon keinoja, jotka ovat ekologisesti vaikuttavia, mutta käytäntöön heikosti juurtuneita. Käyttöönoton pullonkauloja ratkotaan kehittämällä ja kokeilemalla uusia toimintamalleja. Toimintamallit viedään käytäntöön valtakunnallisesti. Hanke on osa Kansallisen metsästrategian toteutusta ja metsäalan toimijat toteuttavat sitä yhdessä.

Muut hankkeet

Käynnissä on myös metsäalan toimijoiden omia hankkeita, joilla turvataan metsäluonnon monimuotoisuutta talousmetsissä. Metsäteollisuuden metsäympäristöohjelmassa muun muassa tehdään tutkimusta metsätalouskäytäntöjen vaikutuksista metsäluontoon sekä on valmisteltu toimintaohje lahopuun lisäämiseksi talousmetsissä. MTK:n SLC:n ja Energiateollisuuden kampanjassa tuotetaan kolo- ja lahopuuta sähkölinjojen reunoille. WWF:n metsänhoito-oppaassa metsänomistajille esitellään keinoja turvata metsäluonnon monimuotoisuutta. Talousmetsien luonnonhoitoa on kehitetty myös osana METSO-ohjelman hankkeita.

Muualla verkossa
METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeet
Monimetsä-hankkeen esite
Monimetsä-hanke (Suomen metsäkeskus)
Metsäteollisuuden metsäympäristöohjelma 2016–2020 (Metsäteollisuus ry)
Metsänhoito-opas (WWF)

Lisätietoja

Katja Matveinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287