FI SV EN

Torjunta-aineiden käyttö elintarviketuotannossa

Elintarvikkeiden ja rehujen tuotannossa käytetään torjunta-aineita tuhohyönteisten, rikkakasvien ja kasvitautien torjuntaan sekä kasvien kasvun säätelyyn. Näiden kasvinsuojeluaineiden käytön tavoitteena on parantaa sadon määrää ja laatua riittävän elintarviketuotannon turvaamiseksi.

Torjunta-ainejäämille on asetettu enimmäismäärät (engl. maximum residue limit, MRL), jotka eivät saa ylittyä elintarvikkeiksi tai rehuksi käytettävissä tuotteissa. Torjunta-ainejäämien enimmäismäärät on asetettu siten, että ihmisten ja eläinten terveys on turvattu.

Mikäli tietylle elintarvikkeelle ja torjunta-ainejäämälle ei ole asetettu enimmäismäärää, on MRL 0,01 mg/kg.

Elintarvikkeiden ja rehujen torjunta-ainejäämäpitoisuuksia valvovat Tulli ja Ruokavirasto.

 

Torjunta-ainejäämiin liittyvä lainsäädäntö

 

Enimmäismäärät:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta
  • Komission asetus (EY) N:o 178/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta liitteen I vahvistamiseksi niiden elintarvikkeiden ja rehujen luetteloimiseksi, joihin torjunta-ainejäämien enimmäismääriä sovelletaan. Asetus luettelee tuotteet, joihin enimmäismäärää sovelletaan. Liitettä I on muutettu useaan kertaan ((EU) N:o 752/2014, (EU) N:o 212/2013, (EU) N:o 600/2010)
  • Komission asetus (EY) N:o 149/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta sen liitteen I kattamien tuotteiden jäämien enimmäismääriä koskevien liitteiden II, III ja IV vahvistamiseksi (ja sen oikaisu). Asetus säätää sallitut enimmäismäärät.
  • Komission asetus (EY) N:o 260/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta laatimalla liite VII, jossa luetellaan sadonkorjuun jälkeistä kaasutusaineella käsittelyä koskevan poikkeuksen piiriin kuuluvat tehoaine/tuote-yhdistelmät.

Valvonta ja näytteenotto:

  • Komission vuosittain annettavat täytäntöönpanoasetukset unionin yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi löytyy komission sivuilta. 3-vuotiset täytäntöönpanoasetukset säätävät torjunta-ainejäämien valvonnasta, monitorointiohjelman pakollisista tutkittavista elintarvikkeista ja tehoaineista.
  • Komission direktiivi 2002/63/EY yhteisön näytteenottomenettelyistä kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa ja direktiivin 79/700/ETY kumoamisesta (muutoksineen). Direktiivi on pantu täytäntöön kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella 475/2004 näytteenottomenettelyistä hedelmien, vihannesten sekä viljojen, munien ja munavalmisteiden torjunta-ainejäämien virallisessa valvonnassa.

Imeväisikäisille ja pienille lapsille tarkoitetut elintarvikkeet:

  • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 1215/2007 lastenruokien torjunta-ainejäämistä. Asetuksella on pantu täytäntöön komission direktiivi 2006/125/EY imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista
  • Kauppa ja teollisuusministeriön asetus 1216/2007 äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta. Asetuksella on pantu täytäntöön komission direktiivi 2006/141/EY äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/127 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta

 

Muualla verkossa

Ruokavirasto kasvinsuojeluainejäämät

Komission lainsäädäntösivut

Lisätietoja

Minna Huttunen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162384   Sähköpostiosoite: