FI SV EN

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa hedelmä- ja vihannesalan tuottajien asemaa markkinoilla. Tuottajaorganisaatiot ovat tuottajien muodostamia markkinointiyhteenliittymiä, jotka auttavat jäseniään mm. tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa ja viljelymenetelmien kehittämisessä. Tuottajaorganisaatioiden toimintaa kehittäville toimintaohjelmille maksetaan EU:n tukea.

Tuottajaorganisaation hyväksymisehdot

Saadakseen EU:n tukea tuottajaorganisaation on oltava Ruokaviraston hyväksymä osuuskunta tai osakeyhtiö, joka täyttää hyväksymisen edellytyksiä koskevat vaatimukset.

  • Tuottajaorganisaatioon tulee kuulua vähintään viisi tuottajajäsentä ja sen kaupan pidetyn tuotannon arvo tulee olla vähintään 500 000 euroa.
  • Organisaation tulee laatia säännöt, joissa määritellään mm. jäsenten velvollisuudesta myydä tuotteensa organisaation kautta.

Tukea maksetaan kehittämisohjelman toimenpiteille

Tuottajaorganisaatio voi kehittää toimintaansa toimintaohjelmien avulla. Toimintaohjelma laaditaan 3–5 vuodeksi kerrallaan. Toimintaohjelman tavoitteita ovat tuotannon suunnittelu, tarjonnan keskittäminen, jäsenten tuotannon markkinointi, tuotantokustannusten alentaminen ja tuottajahintojen vakauttaminen, ympäristöystävällisten viljelymenetelmien kehittäminen ja tuotteiden laadun parantaminen.

Tuottajaorganisaatiolle maksetaan tukea toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamisen perusteella. Tuen saaminen edellyttää tuottajaorganisaatiolta tuen määrää vastaavaa omarahoitusosuutta toimenpiteiden kustannuksista. Taloudellinen tuki ei saa pääsääntöisesti ylittää

4,1 prosenttia tuottajaorganisaation kaupan pitämän tuotannon arvosta.

Katso myös

Tuki hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille

Kansallinen strategia

Tuorein kansallinen strategia on laadittu vuosille 2017-2023.

Voimassa olevat säädökset

Yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus, jossa on myös tuottajaorganisaatiojärjestelmää koskevat artiklat:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta

Tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä, toimintaohjelmia ja rahastotukea koskevat säädökset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/126

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/891

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/892

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä (990/2012)

Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta (667/2017)

Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista (668/2017)

Lisätietoja

Jouni Pynnöniemi, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162354   Sähköpostiosoite: