Kysymyksiä ja vastauksia eläinsuojelulaista

Miten eläinsuojelulain kokonaisuudistus etenee?

Kuluvan hallituskauden merkittävin eläinten hyvinvointiin liittyvä lainsäädäntöhanke on eläinsuojelulain kokonaisuudistus, jonka valmistelua jatketaan maa- ja metsätalousministeriössä. Uudistuksen tarkoituksena on modernisoida vuodelta 1996 oleva laki vastaamaan eläintenpidolle ja lainsäädännölle nykypäivänä asetettavia vaatimuksia. Eläinsuojelulainsäädännön uudistamisessa otetaan huomioon uusin tutkimustieto eläinten tarpeista ja hyvinvoinnin vaatimuksista.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama ohjausryhmä ohjasi lakiuudistustyötä vuoden 2015 loppuun. Ohjausryhmä käsitteli ja otti kantaa uudistukseen liittyviin periaatteellisiin kysymyksiin. Vuonna 2016 työtä jatketaan virkamiestyönä laatimalla lakiehdotuksesta hallituksen esitys. Valmistuttuaan esitys lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen siihen tehdään vielä tarvittavat muutokset ennen sen antamista eduskunnalle.

Miten varmistetaan, että valmisteilla olevan eläinsuojelulain valvontajärjestelmästä tulee edellistä järjestelmää parempi ja tehokkaampi?

Eläinsuojeluvalvonnan järjestäminen on yksi valmisteilla olevan eläinsuojelulain uudistuksen keskeisiä kysymyksiä ja uudistamishankkeen tavoitteena on tehostaa eläinsuojeluvalvontaa. Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa selvitetään erilaisia valvontajärjestelmiä, niiden toimivuutta ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Valvontajärjestelmän kehittäminen liittyy myös laajemmin valmisteilla oleviin aluehallintoa ja koko ympäristöterveydenhuoltoa koskeviin rakenteellisiin uudistuksiin, jotka eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessakin on huomioitava. Tarkoituksena on luoda valvontajärjestelmä, joka toimii myös käytännössä tehokkaasti.

Tullaanko koirien sähköpantojen käyttäminen kieltämään valmisteilla olevassa eläinsuojelulaissa?

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa käydään läpi sellaiset eläimille käytettäviä laitteita, välineitä ja aineita koskevat yleiset säännökset, joista tulee säätää laissa. Yksittäisiä laitteita, välineitä tai aineita koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä tai kielloista ei ole tarkoitus säätää eläinsuojelulaissa vaan nämä tullaan sisällyttämään lakia alemman asteisiin säädöksiin. Tässä yhteydessä tarkasteltavaksi tulevat myös koirien koulutukseen käytettävät välineet, kuten sähköpannat ja niiden mahdollinen kieltäminen.

Miksi eläinsuojeluasiamiehen toiminta lakkautettiin?

Eläinsuojeluasiamiehen toimikausi oli alun perin määräaikainen vuoden 2015 loppuun asti. Hallinnossa tehtävien säästöjen vuoksi asiamiehen toimikautta ei jatkettu. Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä on tarkoitus harkita eläinsuojeluasiamiehen jatkoa uudelleen.

Miksi turkiseläinasetuksen uudistaminen pysäytettiin?

Turkiseläinten suojelua koskevan asetusluonnoksen käsittelyä jatketaan, kun eläinsuojelulain kokonaisuudistus on valmistunut. Tällöin uudistetaan myös kaikki muut eläinlajikohtaiset asetukset, jolloin voidaan tehdä kokonaisvaltaisempi eläinsuojelulainsäädännön arviointi. Turkiseläinasetuksen uudistamiseksi tarvitaan lisää tietoa esimerkiksi kettujen ja supikoirien jalkarakenneongelmista ja kettujen vetäytymistilasta.

Mihin toimiin on ryhdytty julkisuudessa esitettyjen teurastamovideoiden perusteella?

MOT-ohjelmassa 26.10.2015 esitetyissä videoissa rikottiin voimassa olevaa eläinsuojelulainsäädäntöä monella tapaa. Eläimille ei saa aiheuttaa tarpeetonta kipua, tuskaa ja kärsimystä eikä videoissa nähdyt huonosti toteutetut tainnutukset, eläinten lyöminen, sähköpiiskan ylimääräinen ja väärä käyttötapa, eläinten huonosti suunniteltu ajaminen ym. ole sallittua. Videot eivät kuitenkaan kuvaa kaikkien suomalaisten teurastamoiden toimintaa.

Ruokavirasto ohjaa eläinsuojelulainsäädännön valvontaa Suomessa ja aluehallintovirastot tarkastivat joulukuun 2015 ja maaliskuun 2016 välillä 16:n Suomessa toimivan ison teurastamon eläinsuojelullisen tilanteen. Kymmenellä teurastamolla oli toiminnassaan puutteita, joista osa liittyi ohjeistukseen ja kirjanpitoon. Teurastamot saivat pääosan puutteista kuntoon heti tarkastuksen jälkeen. Ruokavirasto tulee selvittämään tarkemmin myös pienteurastamoiden toimintaa ja valvontaa.

Teurastamojen eläinsuojelullista tilannetta valvotaan säännöllisesti. Päivittäisen yleisen valvonnan lisäksi vuoden mittaan keskitytään riskiperusteisesti tarkemmin tiettyihin teurastamon toimintoihin. Kaikki toiminnot kattava tarkastus tehdään jokaisessa teurastamossa vähintään joka toinen vuosi.

Lisätietoa verkossa

Ruokaviraston tiedote aiheesta

Lisätietoja

Tiina Pullola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162108