Kysymyksiä ja vastauksia lemmikkieläimistä

 

Aiotaanko koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti säätää pakolliseksi? Mitä hyviä ja huonoja puolia asiaan liittyy?

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä on teetetty selvitys koirien ja kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä. Järjestelmästä saatavien hyötyjen tulisi luonnollisesti ylittää siitä aiheutuvat haitat, jotta sen toteuttaminen olisi perusteltua. Rekisterin perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia on tarpeen selvittää vielä tarkemmin ennen kuin asiasta tehdään päätöksiä.

Suomessa koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on vapaaehtoista ja eläinten tunnistetietoja rekisteröidään useisiin eri rekistereihin. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon koiria ja kissoja Suomessa on, ei ole saatavissa. Voidaan kuitenkin olettaa, että suurin osa suomalaisista koirista on jo tunnistusmerkitty ja rekisteröity johonkin rekisteriin. Sen sijaan kissoista suurin osa on vailla tunnistusmerkintää.

Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on säädetty pakolliseksi suurimmassa osassa EU-jäsenvaltioista. Velvoitteella pyritään vähentämään löytöeläinten määrää sekä ennaltaehkäisemään raivotaudin leviämistä ja laitonta eläinten tuontia. Sen sijaan kissojen osalta vastaavasta järjestelmästä on säädetty vain muutamissa Euroopan maissa. 

Selvityksen mukaan pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti saattaisi osaltaan edistää eläinten vastuullista kasvatus- ja myyntitoimintaa. Joissain tapauksissa tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakko voisi helpottaa myös muiden eläinsuojelutapausten selvittelyä. Eläinten tunnistusmerkintä ja ajan tasalla olevat rekisteritiedot vähentäisivät oletettavasti myös löytöeläinten hoidosta kunnille aiheutuvia kustannuksia. Etenkin kissojen hoidosta aiheutuvia kustannuksia jää usein kuntien maksettavaksi koska eläinten omistajia ei tavoiteta.

Toteutuessaan koirien ja kissojen tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakko lisäisi hallinnollista taakkaa ja kustannuksia merkittävälle osalle kansalaisista. Tunnistusmerkinnän hankkimisen ja rekisteröinti-ilmoituksen tekemisen lisäksi koirien ja kissojen pitäjille aiheutuisi työtä ja vaivaa rekisteritietojen ajan tasalla pitämisestä. Pakollisen rekisteröintijärjestelmän perustaminen ja ylläpitäminen loisi hallinnollista taakkaa ja kustannuksia myös hallinnolle siinäkin tapauksessa, että järjestelmässä hyödynnettäisiin jo olemassa olevia vapaaehtoisia rekistereitä. Tunnistus- ja rekisteröintipakon valvonnasta aiheutuisi niin ikään kustannuksia. 

Lisätietoja

Tiina Pullola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162108