FI SV EN

Förgröningsstödet för vårt klimat och vår miljö

Förgröningsstödet hör till EU:s helfinansierade stöd. Målet med stödet är att öka jordbrukets miljöprestanda med hjälp av god jordbrukshävd som är gynnsam för klimatet och miljön. Stödet uppgår till ca 65-75 euro per hektar beroende på gårdens läge.
Förgröningsstödet har tre krav: diversifiering av grödor, bevarande av permanent gräsmark och ekologisk areal. Kraven gäller inte gårdar som driver ekologisk odling. Det finns också andra undantag: till exempel gårdar med mestadels gräsmark behöver inte uppfylla kraven på diversifiering eller ekologisk areal.
Kravet på diversifiering av grödor förutsätter att gårdar med minst 10 hektar åker odlar två eller tre grödor.  Gårdens läge påverkar så att gårdar i stödregion C behöver odla bara två grödor, likaså gårdar med 10-30 hektar åker i stödregion AB. Däremot ska gårdar i stödregion AB som har över 30 hektar åker odla tre grödor.  

För den huvudsakliga grödans relativa andel finns maximala gränser: på gårdar som ska odla två grödor får den huvudsakliga grödans andel inte vara över 75 procent av åkerarealen. På gårdar som ska odla tre grödor får den huvudsakliga grödans andel inte vara över 75 procent av åkerarealen och andelen två huvudsakliga grödor får inte vara över 95 procent av åkerarealen.

Kravet på permanent gräsmark gäller gårdar som har permanent gräsmark. Som permanent gräsmark betraktas en åker som har varit bevuxen med gräs i över fem år. Kravet på att bevara permanent gräsmark innebär följande:
1)    Utvecklingen av andelen permanent gränsmark följs upp i hela landet.  Om andelen permanent gräsmark av jordbruksmarken i hela landet minskar i viss mån, ska arealer som används för annan odling omvandlas till permanent gräsmark igen. Ytterligare ska en medlemsstat vidta åtgärder som i fortsättningen stoppar minskningen av andelen permanent gräsmark.
2)    I varje fall ska odlare som har permanent gräsmark i Natura2000-områden, bevara den permanenta gräsmark som finns i de områdena.
På gårdar med över 15 hektar åker ska andelen ekologisk areal vara minst fem procent av åkerarealen.  Kravet är i kraft i Nyland, Egentliga Finland eller på Åland. Kravet på ekologisk areal gäller inte det övriga Finland eftersom skogsarealen är stor i förhållande till åkerarealen. Ekologiska gårdar och gårdar med mestadels gräsmark är befriade från detta krav. Till ekologisk areal hör trädesmark, kvävefixerande växter, arealer för energivirke med kort omloppstid samt  landskapselement som är förenliga med de så kallade tvärvillkoren.

Mer information på Livsmedelsverkets websidan av förgröningsstödet.

 


Lisätietoja