Yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen valmistelu seuraavalle rahoituskaudelle 

Yhteinen maatalouspolitiikka on käynyt läpi useita uudistuksia. Seuraavan uudistuksen valmistelu on jo alkanut. Sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Politiikan uudistuksessa korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun kehittäminen ja riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut neljä työryhmää valmistelemaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraavan rahoituskauden (2021-2027) kansallista strategista suunnitelmaa (CAP-suunnitelma) EU:n asettamien tavoitteiden pohjalta. Työssä tullaan kuulemaan laajasti eri sidosryhmiä. Ahvenanmaata koskevia kysymyksiä tullaan käsittelemään erillisessä työryhmässä.

CAP-suunnitelma kattaa nykyisen rahoituskauden maaseutuohjelman, suorat tuet ja osittain maatalouden markkinatuet. CAP-suunnitelman sisällöstä päättää Suomessa valtioneuvosto ja EU:ssa Suomen suunnitelman hyväksyy komissio. CAP-suunnitelmassa kuvataan maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Työryhmät valmistelevat CAP-suunnitelmaa varten esityksiä maataloustuotannon, markkinoiden ja maaseudun kehittämistoimenpiteistä sekä näiden toimenpiteiden hallinnoinnista. Työryhmien esityksiä käsitellään maa- ja metsätalousministerin johtamassa CAP27-strategiaryhmässä.

Ministeriön tavoitteena on sidosryhmien laaja osallistaminen. Työryhmien kokousten lisäksi sidosryhmille järjestetään työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joista saadaan aineksia valmisteluun.

Maa- ja metsätalousministeriön asettamat työryhmät: 

CAP27-työpajat: 

 •  Aktiivisen maataloustuotannon edistäminen  
 • Maatalouden tulokehityksen edistäminen
 • Maataloustuotannon tuottavuuden ja tuotantorakenteen parantaminen
 • Maatalouden sukupolvenvaihdosten edistäminen ja nuorten viljelijöiden tukeminen 
 • Maataloustuotannon riskienhallinnan edistäminen  
 • Ruokasektorin kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen 
 • Tuottajaorganisaatioiden ja mehiläisten tukijärjestelmän alakohtaisen tukijärjestelmän kehittäminen  
 • EU:n laatujärjestelmien käyttöönoton ja menekinedistämisjärjestelmän hyödyntämisen edistäminen 
 • Kuluttajan roolin vahvempi huomioiminen  
 • Luomutuotannon edistäminen 
 • Tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen    
 • Maaseudun yritystoiminnan edistäminen 
 • Uusien rahoitusinstrumenttien tarpeen selvittäminen 
 • Yleishyödyllisten investointien edistäminen  
 • Yhteistyötoimien edistäminen  
 • Alueiden maaseudun kehittämisen tarpeiden selvittäminen 
 • Leader-toimintatavan vahvistaminen  
 • Eroosionesto ja kasvipeitteisyyden edistäminen  
 • Maaperästä ja vesitaloudesta huolehtiminen  
 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen sekä ilmanlaadun parantaminen 
 • Ravinteiden käytöstä huolehtiminen maataloustuotannossa 
 • Kasvinsuojelusta huolehtiminen maataloustuotannossa 
 • Maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen 
 • Geenivarojen suojelu ja käytön edistäminen  
 • Osaamisen kehittäminen sekä innovaatioiden ja digitalisaation edistäminen  
 • Viljelijätukijärjestelmien valvonnan kehittäminen 
 • Maaseudun kehittämisen toimenpiteiden valvonnan kehittäminen
 • Ehdota osallistujaa työpajoihin!

 • Huomioithan, että kokoustilojen koon ja työpajatyön luonteen vuoksi voimme joutua rajoittamaan osallistujajoukkoa.
 • Huomioithan lisäksi, että mahdollisia matkakuluja ei ole mahdollista korvata.

CAP-uudistuksen jatkovalmistelun avaustilaisuus 30.10. 

Ohjelma: 

 • Avaus: Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, MMM
 • CAP:n tulevaisuus ja Suomi. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
  • Kommenttipuheenvuoro. Europarlamentaarikko Elsi Katainen
 • CAP-uudistuksen EU-viitekehys. Maatalousneuvos Kari Valonen, MMM
 • Miten tästä eteenpäin? CAP-työryhmien vetäjät Taina Vesanto, Anna-Leena Miettinen ja Minna-Mari Kaila
 • Tauko: kahvivälipala ja keskustelua
 • Tutkijoiden puheenvuoro ja keskustelu
  • CAP-uudistuksen tähtäimeksi maatalous 2050. Tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori, PTT
  • Tieto auttaa maaseutua menestymään. Erikoistutkija Olli Lehtonen, Luke
 • MMM:n pyytämät puheenvuorot sidosryhmiltä (5 min/järjestö)
  • Tuottajajärjestöt: Maatalousjohtaja Johan Åberg, MTK
  • Luomuliitto: Toiminnanjohtaja Pauli Talvitie
  • Puutarhatuottajat: Toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen, Kauppapuutarhaliitto
  • Elintarviketeollisuusliitto: Toimitusjohtaja Pia Pohja
  • Ympäristöjärjestöt: Toiminnanjohtaja Berndt Nordman, Natur och Miljö
  • Eläinsuojelujärjestöt: Toiminnanjohtaja Kati Pulli, Suomen Eläinsuojeluyhdistys
  • Suomen Kuluttajaliitto: Pääsihteeri Juha Beurling
  • 4H: Tiia Koponen Hankasalmen 4H-yhdistys
 • Keskustelu
 • Tilaisuuden yhteenveto
Tilaisuuden esitykset: