Hoppa till innehåll
Media

Villkoren och beloppen för EU:s produktionskopplade bidrag 2017 fastställdes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2017 16.17 | Publicerad på svenska 7.4.2017 kl. 16.43
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2017. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt 102,6 miljoner euro. År 2014 kom man tillsammans med producenterna överens om fördelningen av stödbeloppet 2014. Villkoren för får- och getbidrag har ändrats något jämfört med i fjol.

Minimivikten för stödberättigande slaktkillingar har sänkts från 15 kg till 10 kg. Ytterligare har slaktkillingarnas övre åldersgräns sänkts från 18 månader till 12 månader. Målet är att öka andelen killingar som styrs till köttproduktionen och samtidigt sänka slaktkostnaderna. Kravet på killning i fråga om hongetter har slopats inom systemet med EU:s bidrag för hongetter eftersom slaktkillingarnas och hongetternas ålderskrav inte överlappar varandra i fortsättningen.

I fortsättningen behöver tackor på de gårdar som inleder lammköttsproduktion inte under det år produktionen inleds uppfylla lamningsvillkoret. Efter ändringen beviljas EU:s bidrag för tackor för det år då verksamheten inleds direkt enligt antalet tackor. Genom ändringen harmoniseras bidraget för tackor inom stödområde AB med det nationella nordliga stöd för tackor som betalas inom stödområde C.

Liksom i fjol betalas det 32,0 miljoner euro i stöd för mjölkproduktion, 2,8 miljoner euro i stöd för får- och getköttsproduktion och 13,7 miljoner euro i stöd för vissa åkergrödor. För produktion av nötkött betalas 54,1 miljoner euro. Uppgifterna om alla nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Därför måste reglerna om t.ex. anmälningstid i fråga om registrering och märkning av djur följas noggrant.

Bidrag för nötkreatur betalas ut i två poster: för djur som omfattas av bidragssystemet betalas bidraget för tiden 1.1–15.9 tidigast i december innevarande år och bidraget för tiden 16.9–31.12 senast i juni 2018. Bidraget för slaktdjur, tackor och hongetter betalas i en post, uppskattningsvis i maj-juni 2018. Bidraget för åkergrödor betalas ut i december 2017.

De slutliga enhetsnivåerna i tabellen nedan preciseras ännu före utbetalningen då uppgifterna om stödberättigande djur och arealer finns tillgängliga.

BIDRAG FÖR MJÖLKKOR

miljoner euro  

euro/djur, ha

Mjölkkor, stödområde AB, finländska fastlandet

30,50

600

Mjölkkor, åländska fastlandet

1,14

600

Mjölkkor, stödområde AB, yttre skärgården

0,36

860

Mjölkkor sammanlagt

32,00

BIDRAG FÖR NÖTKREATUR

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, åländska och finländska fastlandet

8,40

400

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,85

560

Dikokor, dikokvigor, stödområde C

8,85

170

Tjurar och stutar, stödområde AB, finländska fastlandet

13,70

490

Tjurar och stutar, stödområde AB, åländska fastlandet

0,60

450

Tjurar och stutar, stödområde AB, yttre skärgården

0,50

1 000

Tjurar och stutar, stödområde C

20,04

160

Slaktkvigor, stödområde AB

1,00

260

Skärgårdskvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,15

560

Alla nötkreatur sammanlagt

54,09

BIDRAG PER TACKA

Tackor, stödområde AB, finländska fastlandet

1,00

50

Tackor, åländska fastlandet

0,30

80

Tackor, stödområde AB, yttre skärgården

0,20

120

 BIDRAG FÖR HONGETTER, stödområde AB

0,20

250

BIDRAG FÖR SLAKTLAMM OCH SLAKTKILLINGAR, hela landet

1,10

35

Alla får och getter sammanlagt

2,80

BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR

Proteingrödor, hela landet

6,30

65

Råg, hela landet

1,50

50

Sockerbeta, hela landet

1,00

85

Stärkelsepotatis, hela landet

3,70

575

Frilandsgrönsaker, stödområde AB

1,20

150

Sammanlagt

13,70

Ytterligare information:
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162304, auli.nurmi(at)mmm.fi
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162248, suvi.ruuska(at)mmm.fi

Djur och växter EU och internationella frågor Mat och jordbruk Produktionsdjur